Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2023

Videóanyag / Videos

AKIYAMA Manabu Janos - Parapatasma (with ENG text)

AKIYAMA Manabu Janos - Parapatasma (with HUN text)

Szuromi Szabolcs - A szokásjogtól az egyház írott törvényhozásáig az első öt évszázadban (ENG)


A 34. Biblikus Konferencia értékelése (Interjú Benyik Györggyel)

Bibliai hermeneutika (Interjú Benyik Györggyel)

34. Biblikus Konferencia (Interjú Benyik Györggyel)

SZNBK előadásainak rövid összefoglalói / Kurze Zusammenfassungen
der SZNBK-Konferenzpräsentationen
 

Életrajz / Curriculum Vitae


Meghívó (PDF letöltés)

 

Jelentkezési lap előadóknak

Registration form

Jelentkezési lap résztvevőknek

Timetable

Előadás lista ABC


Érted, amit olvasol? (pptx)


Gromon András - Sajátos fordításaim (rtf)

Jakubinyi György - Jeruzsálemi újságok az Úr Jézus idejében - A bibliaparafrázis (docx)

Kocsi György - Mit kaptak és mit hagytak el Jézus tanítványai (pdf)


Biblia értelmezések - Tráser László interjúja Benyik Györggyel (mp3)


34. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia előkészóletei
- Tráser László interjúja Benyik Györggyel
(mp3)


Biblikus Konferencia 2023 - Felhívás

Bibelkonferenz 2023 - Gebot

Biblical Conference 2023 - Invitation

Előadók / Lecturers (Google táblázat / Google sheet)

 

34. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

A fordítástól a parafrázisig

Helye: Szeged, Látogatóközpont, Dóm tér 16.

Tervezett időpont: 2023. augusztus 28–30.

Védnökök: Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm rector emeritus (PPKE), Prof. Dr. Martin Meiser Universität des Saarlandes, Prof. Dr. Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja, Prof. Dr. Kocsis Imre Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Prof. Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára, Dr. Kustár Zoltán Debrecen Református Hittudományi Egyetem

Célunk az újabb, 1980 és 2022 között keletkezett, köznyelvi orientációjú magyar és idegen nyelvű bibliafordítások nyelvezetének áttekintése, illetve olyan magyar vagy más nyelvű bibliai parafrázisok vizsgálata, amelyek a maguk korában nagyban elősegítették a Biblia köznyelvi megértését.

  1. A konferencia egyrészt tudományos tanulmányokat vár a fent körülírt fordításokról, másrészt vitát szeretne nyitni a köznyelvi fordítások nyelvhasználatáról. Ennek kapcsán kezdeményezzük az általános iskolás és középiskolás tanulók körében a bibliai fogalmak megértésének felmérését, illetve a jelenlegi magyar fordításokban található nehezen érthető fogalmak megértési nehézségeinek feltárását. A felmérési modellt a szeged-csanádi egyházmegye kateketikai irodája dolgozza ki; a felméréshez bármely egyházegye és egyház mindegyik közép- és felsőoktatási intézménye szabadon társulhat.

 

  1. Tapasztalataink szerint a bibliai imákat gyakran elhanyagolják a Szentírás oktatása során. Kevéssé ismert, hogy – nem számítva a Zsoltárok könyvét – az Ó- és Újszövetség szövegében kb. 222 ima található, 176 az előbbiben, 46 az utóbbiban. Ezek listáját és pontos bibliai helyét 2023. január végéig feltesszük a SZNBK honlapjára azzal a kéréssel, hogy az érdeklődő iskolások vagy felnőttek válasszanak ki ezek közül egyet-egyet, és fogalmazzák meg e választott ima mai viszonyokra alkalmazott változatát, parafrázisát. Lehetőleg az eredetihez hasonló terjedelemben tegyék ezt, az eredeti szöveg szituációját egy mai alternatív élethelyzetre váltva, és az imák régies kifejezéseit lecserélve általuk ismertekre. Véleményünk szerint a Biblia elsősorban imáinak az átvétele által válik számunkra élő könyvvé és egzisztenciálisan átélhető vallási élménnyé. Konferenciánk célja, hogy a Bibliában ne csak egy antik könyvet lássunk, hanem Isten Éltető Igéjét. Ezt a célt szolgálták 1960-tól mind katolikus, mind protestáns részről az „élő Bibliák” kiadásai; ezek ifjúsági változatának kiadását katolikus részről II. János Pál pápa erősen támogatta.

A konferenciára a témával foglalkozó felsőoktatási oktatóknak lehet jelentkezniük az előadás magyar és német vagy angol címének megadásával e-mailben (benyik.gyorgy@gmail.com), vagy a konferencia honlapján – http://www.sznbk1988.hu – található Google-táblázatba való feliratkozással 2023. január 10. és június 1. között. A táblázat legkésőbb 2023. január végétől elérhető lesz.

Kérünk minden előadót (különösen a magyarokat), hogy legkésőbb 2023. június 1-ig előadásuk (német/angol) összefoglalóját is küldjék meg e-mailben, maximum 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét, a forrásszövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit.

A konferencián a 20 perces előadásokat rövid, elsősorban szakértői vita követi, maximum 10-10 percben. Amennyiben marad időnk, a konferencia minden napján ún. workshopot szervezünk, melyet az előadók vezetnek, és amelyen mindenki bekapcsolódhat a vitába. A konferencián magyarul is lehet előadni, de ez esetben az előadónak német vagy angol nyelvű összefoglalóról, PowerPoint-bemutatóról vagy lábjegyzet nélküli szövegről kell gondoskodnia.

Az elhangzott előadásokat kötetbe rendezve kb. egy évvel a konferencia után tervezzük megjelentetni 2024-ben. Az írott tanulmány terjedelme 25–30.000 karakter lehet szóközökkel. Az előadások hanganyaga és az összefoglalók felkerülnek a konferencia honlapjára. A kötetbe szánt nyomdakész Word és PDF formátumú szöveg leadásának határideje 2023. november 19.

A tanulmányokban a héber, görög, szír stb. szavakat vagy az eredeti nyelvben használt karakterekkel, vagy latin betűkkel kérjük közölni a tudományos átírásnak megfelelően. A 2023. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Akik először lesznek konferenciánk előadói, azok küldjék meg rövid tudományos életrajzukat is (max. 5000 karakterben), vagy ha az megtalálható az interneten, adják meg annak linkjét; három legfontosabb publikációjukat (könyvek) is jelöljék meg. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos és felsőoktatási fokozatát, valamint munkahelyének pontos megnevezését (a szerzői lista hibátlan összeállításához).

Előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt biztosítunk. Az előadókat kísérő személyekre az ingyenes vendéglátás nem vonatkozik automatikusan. Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2023. június 1-ig jelezni.

A konferencia nyitott egyetemi hallgatók/teológushallgatók és azon személyek számára, akik parafrázist írtak: nekik kedvezményes regisztrációs lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében érkezésük és távozásuk időpontját legkésőbb 2023. június 1-ig jelezzék!

A jelentkezést követően regisztrációs formulát küldünk, amelyet kérünk kitölteni 2023. június 1-ig. A jelentkezés a kitöltött formula visszaküldésével lesz teljes, amelyről a konferenciát szervező iroda igazolást küld.

Szeged, 2023. január 8.

Dr. Benyik György PhD
a SZNBK igazgatója
benyik.gyorgy@gmail.com


 

PARAFRÁZISOK (Google táblázatok)

 

A Biblia 222 imája

A bibliai imák következő listáján 72 ima található a Zsoltárok könyvéből, 176 ima az Ószövetség többi részéből, 46 pedig az Újszövetségből. A zsoltárokból csak azokra utaltunk, amelyekben személyes Istenhez fordulás található.  Az apostoli levelekben jobbára csak utalások és kérések találhatók az imára vonatkozóan, de úgy véljük, hogy ezek nem konkrét Istenhez forduló imaszövegek. Néhány esetben az imaszövegek környezetében isteni válaszokat is olvashatunk, néhány esetben csak kikövetkeztethetjük azokat a szövegből, néhány ószövetségi szöveg esetében a keresztények újszövetségi textusban találják meg a választ. Ennek megvitatása minden esetben külön tárgyalást igényelne, ezért az ezekre való utalást kihagytuk az alábbi felsorolásból.

Az alábbi lista csak a ténylegesen megfogalmazott személyes imákat tartalmazza, az imára való hivatkozásokat nem. Az olyan puszta kijelentéseket, hogy „imádkozott”, „könyörgött az Úrhoz”, „segítségül hívta az Úr nevét” stb., nem tekintjük imaszövegnek, mert ezek csak megemlítik az imádkozást vagy könyörgést vagy azt, hogy bizonyos emberek imádkoztak, de nem közlik az ima szövegét.

Kérjük, hogy olvassák el az alábbi imákat és készítsenek saját szavaikkal egy „parafrázist” vagyis átírt szöveget és azt küldjék el az E-mail címemre: benyik.gyorgy@gmail.com

Mi a parafrázis?

Egy mű, jelen esetben egy bibliai ima, saját szavakkal való elmondása, átírása az értelmezése, a népszerűsítés szándékával, vagy valamilyen művészi hatás elérése céljából, de tartalmilag hűségesen.. Lehetséges a terjedelem megváltoztatása, vagy a költői szakasz átírása prózára. Az eredeti szöveg szavainak ne a szinonimáit keressük, hanem a mondatok tartalmi mondandóját akarjuk visszaadni, úgy hogy a bibliai szituációt a jelen életünkre alkalmazzuk.

Amennyiben kiválasztottak egy szöveget abból a célból, hogy saját szavaikkal átírják azt, kérem az alábbi Google táblázatba írják be a nevüket és elérhetésüket lehetőleg e-mail esetleg telefon.

Egy ember lehetőleg csak egy szöveget válasszon. A hosszabb imák esetében azt kérjük, hogy a parafrázis ne haladja meg az eredeti bibliai ima hosszát. A rövidebb pl. 7 szóból álló imák esetében lehetséges a bővebb fogalmazás.

A parafrázisokat csak akkor tesszük fel a honlapra, ha megfelelnek a parafrázis definíciójában megfogalmazott jellemzőknek, illetve nyelvileg elfogadhatók.

B.Gy.


 

Szentírási szövegértés - Feladatlapok (PDF)

 


Támogatás kötetért (DOCX)


 

 

 


Dr. Benyik György a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciáról (Tráser László interjúja) (MP3)


Magyar Biblikusok Lexikona (interjú Benyik Györggyel, MP3)


Hangos Biblia online találkozó felvétele (YouTube)


A 2022-es konferencia anyagai átkerültek az "Archívum"-ba!
The materials of Conference 2022 moved to "Archivum"!


Eucharisztikus kongresszus (mp3)

Izsák (mp3)

Biblikus konferencia, Miatyánk, Példázatok (Katolikus Rádió műsora)


Konferencia kötetek megtekintéséhez kattintson ide!


Hangzó Biblia (Ószövetség) - Feliratkozás hangfelvételre (Google táblázat)


Call for Szeged International Biblical Conference 2022 (docx)

Centuries of Biblical Hermeneutics - Scheduled Sessions for Szeged International Biblical Conference
cheduled date 2022 August 22-24
(docx)