Főoldal

Lectors Timetable Draft Version

Előadók Google táblázat

Biblikus Konferencia 2022 Felhívás (doc)

Centuries of Biblical Hermeneutics - Scheduled Sessions for Szeged International Biblical Conference
cheduled date 2022 August 23-25
 (docx)

 


Hermeneutika vagy a bibliai szövegértelmezés változatai

33. Szegedi Nemzetközi Biblikus konferencia 2022 augusztus 23-25.

Szeged Dóm tér Látogató Központ.

 

Védnökök: Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs emeritus rektor (PPKE), Prof. Dr. Oda Wiscmeyer, University Erlangen. Prof. Dr Martin Meiser University of Saarland. Prof. Dr. Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja. Prof. Dr. Kocsis Imre Pázmány Péter Katolikus Egyetem.  Prof. Dr. Pecsuk Ottó Ökumenikus Bibliatársulat elnöke. Dr. Kustár Zoltán Debrecen Református Hittudományi Egyetem. Prof. Dr Fabiny Tibor Hermeneutikai központ igazgatója.

Magyarország multikonfesszionális ország ugyan gyakorlatilag ugyanazt a Bibliát használják, de a számos keresztény felekezet eltérően értelmezi. Ugyanez jellemző a határon túli magyar keresztény közösségekre, Felvidékre, Erdélyre, a Délvidékre, Kárpátaljára és Burgenlandra is, vagyis mindazon területekre, ahol a határon túl magyarok élnek. Történelmi és a Biblia szövegének eltérő értelmezése miatt e keresztény felekezetek kapcsolata egymással igen változó, de általában az jellemzi viszonyukat, hogy keveset tudnak a többi felekezet alapvető tanairól, még kevesebbet bibliaértelmezésük elméleti alapjairól, azaz bibliai hermeneutikájukról. A témában úttörőnek számít Az Oda Wischmeyer által szerkesztett kötet „Bibliai Hermeneutikák Órigenésztől napjainkig” (De Gryter 2016) történeti és felekezeti korlátokat átlépve mutatja be e legjelentősebb bibliai hermeneutákat, ezért fordítottuk magyarra. A kötetből világossá válik, hogy a Bibliai Hermeneutika, nem tekinthető a reformáció találmányának, hanem a keresztény ókorban és középkorban számos későbbi időkre ható tanulmány született a témában. Mindezek segítik megérteni az 1950 utáni hermeneutika fejlődésre, amelyben értelemszerűen a filozófiai, irodalmi és a jog-hermeneutikai irányzatokat is bemutatják. Magyarországon talán Fehér M István közelmúltban elhunyt filozófia professzor mélyült el leginkább ebben a témába és fedezte fel hogy a mai hermeneutika kutatás a korábbi bibliai hermeneutika kutatás tovább fejlődése.

Magyarországon még a Bibliai Hermeneutikát és az irodalmi, filozófiai és joghermeneutikai irányzatokat egyidejűleg bemutató konferenciát nem rendeztek. Sőt az egyháztörténet-írás és a filozófiatörténetek is csak érintőlegesen foglalkoznak hermeneutikával. Sokan úgy vélik, hogy az intézmények, vagy események történetének bemutatása tárja fel az egyházi gondolkodás történetét. A teológiatörténetek sokszor pusztán a szisztematikus teológia (dogmatika) bemutatására, vagy esetleg az eretneknek nevezett irányzatokkal kapcsolatos vitákra fókuszálnak, és ezek a leírások legfeljebb a filozófiatörténettel lép intenzívebb kapcsolatba.

 A Biblia értelmezésének változása, a különböző bibliai hermeneutikai koncepciók és azok sokféle irodalomelméleti, filozófiai és egyéb kapcsolódásai új fényben tüntetik fel ezt a majdnem kétezer éves folyamatot, amelynek teljes feltárása kapcsán nemcsak magyar nyelven, hanem a nemzetközi szakirodalomban is komoly hiányosságok mutatkoznak. Reméljük, hogy a hermeneutikai konferenciánk inspirálni fogja a biblikusokon kívül a teológiatörténet kutatóit is, valamint irodalomtudósokat, a történészeket, filozófusokat, nyelvészeket, a kulturális antropológia, esztétika, klasszika-filológia, sőt politológia és jogtudomány is a szöveg és olvasójának viszonya átgondolására.

 

A konferenciára az előadás magyar és német/angol címének megadásával e-mailben (benyik.gyorgy@gmail.com), vagy a Konferencia honlapján (http://www.sznbk1988.hu/hu) 2022. január 10-től június 1-ig lehet jelentkezni a SZNBK honlapján található Google táblázatba való feliratkozással lehet jelentkezni a témával foglalkozó felsőoktatási oktatóknak.

Kérjük, hogy minden előadót különösen a magyar előadókat, hogy legkésőbb 2021. június 1-ig az előadásának (német/angol) összefoglalóját is küldje meg e-mailben (benyik.gyorgy@gmail.com címre) max. 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét, a forrás-szövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit.

A konferencián egy előadás ideje 20 perc, melyet rövid, elsősorban szakértői vita követ (max. 10 perc). A konferencia minden napján amennyiben erre idő jut az ún. workshop szekcióban mindenki bekapcsolódhat a kisebb csoportokban szervezett vitába, melyet az előadók vezetnek. A konferencián magyarul is lehet előadni, de akkor német vagy angol nyelvű összefoglalóról, PowerPoint-bemutatóról vagy lábjegyzet nélküli szövegről az előadónak kell gondoskodni.

Az elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után (2023) tervezzük megjelentetni angol/német nyelven és kb. 70 egyetemen terjesztjük a kötetet. Az írott tanulmány terjedelme 25–30.000 karakter szóközökkel. Az előadások hanganyagát és az összefoglalókat feltesszük a konferencia honlapjára. A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2022. november 19.

A tanulmányokban a héber, görög, szír stb. szavakat eredeti nyelvben használt betűkkel, vagy   a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük közölni. A 2022. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Akik először lesznek konferenciánk előadói, azok küldjék meg rövid tudományos életrajzukat is (max. 5000 karakter), vagy ha megtalálható az interneten, annak linkjét adják meg, három legfontosabb publikációjuk (könyv) megjelölésével együtt. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

Előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt biztosítunk. Az előadókat kísérő személyekre az ingyenes vendéglátás nem vonatkozik automatikusan. Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2022. június 1-ig jelezni.

A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók/ teológushallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében érkezésük és távozásuk időpontját legkésőbb 2021. június 1-ig jelezzék.

A jelentkezést követően regisztrációs formulát küldünk, amelyet kérünk kitölteni 2021. Június 1-ig. A jelentkezés a kitöltött formula visszaküldésével lesz teljes, amelyről a konferenciát szervező iroda igazolást küld.

Szeged, 2022. január 4.

Dr. Benyik György
SZNBK igazgatója

 


Dr. Benyik György a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciáról (Tráser László interjúja) (MP3)


 

Oda Wischmeyer: Biblikus hermeneutikák kézikönyve Órigenésztől napjainkig (Google táblázat)


Magyar Biblikusok Lexikona (interjú Benyik Györggyel, MP3)


Hangos Biblia online találkozó felvétele (YouTube)


A 2021-es konferencia anyagai átkerültek az "Archívum"-ba!
The materials of Conference 2021 moved to "Archivum"!


Eucharisztikus kongresszus (mp3)

Izsák (mp3)

Biblikus konferencia, Miatyánk, Példázatok (Katolikus Rádió műsora)


Konferencia kötetek megtekintéséhez kattintson ide!


Hangzó Biblia (Ószövetség) - Feliratkozás hangfelvételre (Google táblázat)


Call for Szeged International Biblical Conference 2022 (docx)

Centuries of Biblical Hermeneutics - Scheduled Sessions for Szeged International Biblical Conference
cheduled date 2022 August 22-24
(docx)