Konferencia kötet 2008

ZSOLTÁROK, HIMNUSZOK, IMÁDSÁGOK

Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

Szeged, 2008. augusztus 31. – szeptember 2.

 

2008. augusztus 31. és szeptember 2. között került megrendezésre fõiskolánkon a XX. Nemzetközi Biblikus Konferencia. A nemzetközi és ökumenikus szakmai találkozó története 1980-ra nyúlik vissza, amikor a Konferencia alapítója, Dr. Benyik György néhány kollégájával szakmai colloquiumot kezdeményezett. A párbeszéd 1989-tõl konferenciává szélesedett, s számos külföldi elõadót is vonzott. Az idei téma „Zsoltárok, imádságok, himnuszok” volt. 
Az elsõ elõadó Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, a konferencia alapító tagja és társvédnöke volt. Elõadásában Lisieux-i Szent Terézt vezette a hallgatóság elé rámutatva arra, hogy Teréz élete a Szentírásból forrásozott, melyet szenvedélyesen vágyott megismerni, amint mondta: „Ha pap lettem volna, megtanultam volna héberül és görögül, nem elégedtem volna meg a latinnal. Így megismertem volna a Szentlélek által diktált szöveget.” Hausmann Jutta, a Budapesti Evangélikus Teológia professzora, s a Szegedi Biblikus Konferencia rendszeres résztvevõje, a 114. zsoltár történeti és kozmikus vonatkozásait mutatta be. A Zsoltárok könyvének egy-egy darabja volt Bo¾o Lujiæ zágrábi ferences teológus és a Szegedi Hittudományi Fõiskola egykori diákja, a jelenleg Bécsben PhD-hallgató Perintfalvi Rita elõadásának témája is. A levélirodalom imádságaiba, s azok sokféle szerepébe engedtek bepillantást Herczeg Pál református lelkész-teológus, Martin Hasitschka innsbrucki jezsuita professzor és Zamfir Korinna kolozsvári katolikus teológusnõ tanulmányai. Az evangéliumokban található imádságokkal foglalkozott Mario Cifrak zágrábi katolikus és Lészai Lehel kolozsvári református teológus. Az Ószövetség cantikumjaiból adtak ízelítõt Martin Meiser saarbrückeni, Szécsi József budapesti és Mato Zovkiæ szarajevói professzorok. Peres Imre komáromi professzor témája a Jelenések könyvének látomása (Jel 21,1-8) volt. Szuromi Anzelm tanulmánya pedig a 9-12. sz-i kánonjogi gyûjtemények bibliai forrásait mutatta be.
A jubileumi konferencia alkalmából a Szegedi Hittudományi Fõiskola nevében Kozma Gábor, a fõiskola rektora a Konferencia Barátja valamint a Konferencia Támogatója okleveleket adott át azoknak a személyeknek, akik szakmai jelenlétükkel, szellemi, ill. anyagi támogatásukkal segítették az elmúlt években Benyik György szervezõmunkáját, és hozzájárultak ahhoz, hogy húsz éven át évrõl évre összeüljön a Konferencia. Hagyományosan a Konferencia bezárása elõtt meghirdetésre kerül a következõ év témája. Idén a folytatás reményében Benyik György fõtitkár a 2009. évi Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia tárgyát Szent Pál évére tekintettel Pál és a szinoptikus hagyomány kapcsolata, valamint a páli levelek kulturális háttere és forrásai témában jelölte meg.

20 éves a Szegedi Biblikus konferencia
 

A Szegedi Nemzetközi Biblikus konferencia 20. évfordulóján arról adhatunk számot, hogy a konferencián az elmúlt években 183 elõadás hangzott el, az elõadások szövege pedig 15 kötetben jelent meg. Eddig 76 elõadó érkezett határainkon túlról, köztük jónéhány magyar nyelvû is, a kisebbségi magyar területekrõl.

Válogatás korábbi Bilikus konferenciák anyagából

Visszatekintve a kezdetekre elmondhatjuk, hogy az elsõ tétova kísérletek a katolikus biblikusok összejövetelére 1988-ban történt Szegeden, viszont a következõ évtõl kezdõdõ találkozások már ökumenikus jellegûek voltak. Az elsõ összejövetelen inkább csak problémákat vetettünk fel. Az elõadásokat ki sem adtuk, így volt ez még néhány megbeszélésen.

Ennek a két colloquiumnak a meghatározó egyénisége néhai Gál Ferenc professzor volt, aki szorgalmazta, hogy készüljön kommentár az Újszövetségi Szentíráshoz. A második megbeszélésen már jelen volt Jakubinyi György érsek is, akit késõbb a konferencia alelnökének kértünk fel, valamint Rózsa Huba professzor. Jakubinyi György érsek és Kocsis Imre kommentárja ezen megbeszélés után született. Ekkor fordítottuk le a Collegville Liturgical Press Újszövetségi kommentársorozatát, ami Szegedi Bibliakommentár címen 11 kötetben jelent meg. Születtek fordítások Máté, Lukács és János evangéliuma, valamint az Apostolok Cselekedeteinek kommentárjaiként is.

Már az elsõ összejövetel kapcsán komoly nézetkülönbség alakult ki arról, hogy maradjon-e az összejövetel csupán katolikus professzorok találkozója, vagy nyisson a konferencia a testvér egyházak felé is, és részt vehessenek a konferencián a megfelelõ elõképzettséggel rendelkezõ világiak is. Szegeden a nyitás mellett döntöttünk. Végül is az eredmények igazolták döntésünk helyességét. A konferencia látogatottsága fokozatosan növekedett.

 

Az alábbi táblázatban évenként regisztráltuk az elõadókat, a résztvevõket és a köteteket.

Év

Résztvevõ

Összes elõadó

Külföldi elõadó

Kötet

1989

012

02

00

Nincs kötet

1990

020

04

 

Nincs kötet

1991

060

07

00

1 kötetben a két konferencia

1992

167

12

01

1993

110

09

01

1 kötetben a két konferencia

1994

120

10

01

1995

135

23

05

1 kötet

1996

140

10

04

1 kötet

1997

160

16

13

1 kötet

1998

180

11

04

1 kötet

1999

220

10

04

1 kötet

2000

174

16

08

1 kötet

2001

180

12

08

1 kötet

2002

107

09

09

1 kötet

2003

146

24

11

1 kötet

2004.

178

15

03

1 kötet

2005

238

09

04

1 kötet

2006

173

11

05

1 kötet

2007

178

09

06

1 kötet

Összesen

2435

218

69

14 kötet

20 év alatt összesen a konferenciának 15435 résztvevõje volt, 183 elõadást hallgattunk meg, és 76 külföldi elõadót fogadtunk. A külföldi elõadók: Adorján Z., Balogh K., Beilner W., Bissoli C., Bo¾o Lujiæ, Brachet J.Y., Braulik G., Broz J., Chirila I., Cifrak M. , Corti G-L., Dugand¾iæ I., Eynikel E., Farkasfalvy D., Flichy O., Gémes I., Geréb Zs., Gjorgjevski G., Gnilka J., Grozdanoski R., Hausmann J., Holtz T., Hoppe R., Horn F., Jakab A., Jakubinyi Gy., Kähler C. H, Kertelge K., Kozma Zs., Krakolis Ch., Kremer J., Laban M., Lindemann A., Liptay Gy., Luz U., Maton J., Meiser M., Müller P., Hohnjec N., Ordon H., Peres I., Plevnik J., Pommert K., Rasco E., Rau E., Rebiæ A., Richter H.F., Rokay Z., Schmidt W.- R., Schmithals W., Schreiber S., Schwank B., Sellin G., Serra A., Spinetoli Da O., Suomeka A., Tõkés I., Zulehner P., Untergassmair F.G., Vanni U., Vermes G., Vese E., Vojnovic T., Vygintas G., Weigand P., Weismahr B., Wrege H.Th., Zamfir K.

Nem a konferencia közvetlen kezdeményezése volt, de akkori tanszéki kollégám, Thorday Attila szervezõ munkájaként és a volt diákok lelkes csapatának összefogásával létrejött a Jeromos Biblia kommentár fordítása (New Jerome Biblical Commentary).

A konferencia gondozásában megjelent kötetek

Kötet

Téma

Példány

11

Újszövetség kommentár

5000 x 11 össz. 55000

15

Konferencia kötet

0500 x 14 össz. 7000

03

Újszövetségi bevezetõ

1000 x 03 össz. 3000

01

Aq. Tamás gyermekség evangélium kommentár

0500

01

Biblikus könyvszemle.

0500

01

Aq. Tamás Catena Aurea. Máté kommentárja

1500

01

Magyar Biblia könyvészete

2000

 

Összesen 33 kötet

69.500 példány

 

Jakubinyi Gy.: Eucharisztikus jelképek a jelenések könyvében.

Farkasfalvy D.: A jelenések könyve és az újszövetségi kánon.

Liptay Gy.: „Templomot nem láttam benne” Az apokalipszis egyházképe

Gál F.: A Jelenések könyvének optimista hangulata

Rokay Z.: Zakariás 1-8 és az apokaliptika eredete.

Gyürki L.: A jelenések könyvének hét egyháza (Archeológiai és történeti megvilágítás)

Schmatovich J.: Isten-országa-gondolat a Jelenések könyvében.

 

Ezt a konferenciát Valentiny prelátus segítségével külföldi szponzorok támogatták.

Az elõadások kötetben késõbb jelentek meg.

 

1992 Föltámadás konferencia.

 

Kremer, J.: Krisztus feltámadása az újszövetségben

Bolyki J.: „Feltámasztatott harmadik napon az írások szerint (1Kor 15,4)

Cserháti S.: Jézus kereszthalálának és feltámadásának összefüggései.

Gyürki L.: A feltámadás bazilikája és Jézus Sírja történeti és archeológiai megvilágításban.

Kocsis I.: A Lukács-evangélium szenvedéstörténete (22,1-23,56)

Rokay Z.: Secundum Scripturas – A 132. zsoltár hagyománytörténeti értékelése.

Schmatovich J.. A húsvéti híradások történetisége (feltámadás páratlan valósága).

Tarjányi B.: A Jézus istenségébe vetett hit fejlõdése a feltámadás után.

Tõkés I.: A feltámadás és az Új élet kapcsolata

Várnai J.: A feltámadás mint „Tranzitus” szent Bonaventúránál.

Sulyok E.: Az emmauszi tanítványok.

Benyik Gy.: A magyar nyelvû bibliai irodalom 1978-1991.

A konferenciát Valentiny Géza prelátus támogatta.

A konferenciáról a kötet megjelent Szeged, 1993.

 

1993 Az Apostolok Cselekedetei Konferencia

 

Rasco E.: Az Apostolok cselekedeivel kapcsolatos kutatás legalapvetõbb szakaszai.

Jakubinyi Gy.: Gamáliel az Apostolok Cselekedeteiben és a zsidó és keresztény hagyományban.

Szabó F.: Szent Pál Athénben az areopáguszi beszéd ApCsel 17,16-34.

Gál F.: Az egyház képe az Apostolok Cselekedeteiben.

Bartha T.. A szentlélekrõl szóló tanítás Lukács írásaiban.

Tarjányi B.: A szentírás apostolai. A lelkipásztori munka útjai és távlatai a zsinat után.

Takács Gy.: Irodalomszerkezetek az Apostolok Cselekedeteiben. – az elõadás elhangzott, de írásos változata nem érkezett meg.

Békés G.: Hitvallási formulák az Apostolok Cselekedeteiben.

Benyik Gy.: Rasi egy keresztény szemével.

A konferenciát Valentiny Géza prelátus támogatta.

 

1994 A Korintusi levelek konferencia

 

Vanni, U.: A korintusi levelezés: Mérleg és távlatok.

Kocsis I.: Pál apostol egyházképe a korintusi levelek alapján.

Rokay Z.: Az 1kor 10,1-13 és a Deuteronomium

Lenkeyné Semsey K.: A nõ helyzete a korintusi gyülekezetben

Szabó F.: Krisztus feltámadásának legõsibb tanúságtétele (1Kor 15,1-11)

Gyürki L.: Korintus szent Pál idejében (Történeti és archeológiai megvilágítás).

Gáspár D.: 1Kor 13,12 és a görög filozófia, egyetlen szempont szerint.

Sulyok E.: A mindennél magasztosabb út (Az 1Kor 13 elemzése).

Vladár G.: Néhány ószövetségi idézet és reminiszcencia a korintus levelekben.

Benyik Gy.: A kora keresztény szövegek és a vallástörténeti párhuzamaik összevetése a korinthusi levelekben.

A konferenciát Valentiny Géza prelátus támogatta

 

A két konferenciáról a kötet megjelent, Szeged, 1995.

 

1995 A Messiási kérdés konferencia.

 

Corti G-L.: A teremtés gondolata Deutero-Izajásnál.

Fröhlich I.: Izajás Qumrában

Rokay Z.: A királyi zsoltárok és az Izajás-kutatás.

Giczy Gy.: A talmud messianizmusa

Krasszon I.: Ézsaiás 53 az õskereszténységben.

Szécsi J.: Jegyzet Qumrán és az Újszövetség messianisztikus írásmagyarázatához.

Sulyok E.: Az Úr szolgája és a szenvedõ szolga (Iz 53.f.)

Hausmann, J.: A deutero-ézsaiási Isten-megnevezések.

Benyik Gy.: A rabbinikus irodalom és az Újszövetség

Szabó J.: Csontváry és a cédrusok.

Szilárdfy Z.: Aspektusok a messianimus ikonográfiájára – Kisgrafikai ábrázolások a XVII-XVIII. Századból.

Gelencsér G.: Idõzés Tarkovszkijjal.

A konferenciát Valentiny Géza prelátus támogatta.

 

A kötet megjelent Szeged, 1997-ben.

 

1996 A Gyermekségtörténet és Mariológia konferencia.

 

Da Spinetoli, O.: „A szentlélek mûve által fogantatás” (vö. Mt 1,18 és 20 Lk 1,35).

Várnai J.: Milyen történetiség? Utólagos fundamentálteológiai hozzászólás O. da Spinetoli elõadásához.

Serra, A.: Máriának, Jézus anyjának alakja a lukács-evangélium gyerekség-történetkének néhány szakasza alapján.

Plevnik, J.: Az imádság szerepe Lukács gyermekség-történetében.

Sulyok, E.: Örvendj, Isten kegyeltje (Lk 1,26-38).

Schmatovich J.: Ószövetségi gyökerek szent Lukács gyermekség-evangéliumában.

Bartha T.: Mária, Jézus anyja.

Benyik Gy.: Mária az apokrif irodalomban

Bolyki J.: Nunc Dimittis Simeon története Lk 2,25-35.

Cziglányi Zs.: Egzegetikai módszerek a hívõ megértés mérlegén

Cserháti S.: „Asszonytól született” (Máriának, Jézus anyjának szerepe Pál teológiájában Gal 4,4 szerint.

Fabiny T.: A Magnificat narrativ-kritikai és hatástörténeti megközelítése

Farkasfalvy D.: Jézus gyermeksége az evangéliumokban és a mariológia.

Gaál E.: A Magnificat

Gyürki L.: Názáret Jézus idejében.

Imrényi T.: Vladimir Lossky: Panangia

Jakubinyi Gy.: Az Úr Jézus nemzetségtáblája Máténál (1,2-17)

Lenkeyné Semsey K.: Jézus, Mária megváltója

Keserû G.: A Mária-kultusz néhány sajátossága Lengyelországban.

Rónay L.: A „Kis Herceg” lelkiismeretünk ébresztõje.

Szabó F.: Mária misztériuma Péguy és Claudel költészetében

Vojnovic T.: Néhány gondolat Máté és Lukács gyermekség-evangéliumának történetiségérõl és hitelességérõl.

Pintér T.: A magyar Mária-irodalom válogatott bibliográfiája.

A konferenciát Valentiny Géza prelátus támogatta.

A kötet megjelent Szeged, 1997

 

1997 Példabeszédek konferencia

 

Beilner,W.: Jézus példabeszédei, interpretációs megközelítések Lk 15,11-31 tükrében.

Gnilka, J.: Jézus személye és a példabeszédek

Holtz, T.: Jézus személye és a példabeszédek

Hoppe, R.: Példabeszédek és befogadás.

Kähler, CH: Egyszerûség és komplexitás kérdése a példabeszédekben.

Keresztes P.: Példabeszéd a farizeusról és a vámosról (Lk 18,9-14)

Kertelge, K.: Jézus messiási küldetése Márk által közvetített példabeszédeinek fényében.

Kozma Zs.: A megtérés szintjei a tékozló fiú példázatában

Müller, P.: Megértés az olvasás folyamatában: példabeszédek Márk 4-ben

Peres I.: A tíz szûz példabeszéde (Mt 25,1-13)

Rau, E.: Jézus vitája a farizeusokkal a bûnösök megszólítása miatt (Lk 15,11-32 és Lk 18,10-14a)

Richter, H-F.: Megfigyelések és mérlegelések az evangéliumok elõtörténetével kapcsolatban.

Schmithals,W.: Példabeszédek a szinoptikus evangéliumokban.

Schwank, B.: Példabeszéd a szõlõskertrõl és a szõlõtõrõl szóló beszéd.

Szécsi J.: Példabeszédek a Tenáchban és a Talmubean és a Midrásokban

Weigand, P.: Jézus parabolái Márk evangélista szemszögébõl

A konferenciát Valentiny Géza prelátus támogatta

 

A kötet megjelent Szeged, 1998.

 

1998 Csoda elbeszélések konferencia

 

Bolyki J.: ApCsel 28,1-10 Az apokrif akták összefüggésében.

Gnilka, J.: Jézus mint csodás gyógyító. A történelem tanúságtétele.

Keresztes P.: A természeti csoda

Kertelge, K.: A hit és csoda Márk evangéliumában.

Kremer, J.: Jézus gyógyításai az újabb értelmezések szerint.

Lenkeyné Semsey K.: A nagy étkezés (LK 14,15-24)

Lindemann, A.: Jézus és az apostolok mint csodatevõk

Meiser, M.: A Bibliai csodaszövegek forma-történeti kutatása.

Schmatovich J.: A kenyérszaporítás-csoda hagyomány-története.

Schreiber, S.: Pál csodatételeinek teológiai jelentõsége az Apostolok Cselekedeteiben.

Szécsi J.: „Nem miden órában történi csoda…” Megillá 7b. A csoda a zsidó irodalomban.

Sztankóczy J.: Az evangéliumi csodák helye korunk hitében.

Untergassmair, F.G.: „Meglátogatta népét az Isten” Avagy Jézus csodatevõ mûködése. A naimi ifjú feltámasztása Lk 7,11-17).

Weismahr B.: Filozófiai és fundamentális-teológiai megfontolások a csoda problémához.

A Konferenciát MKPK támogatta.

A kötet megjelent szeged, 2000

 

1999 Qumrán és az Újszövetség konferencia

 

Vermes, G.: A qumráni tekercsek és az Újszövetség eszkatológikus világnézete

Zsengellér, J.: A nagyparancsolat fejlõdéstörténete

Gnilka, J.: Az esszénusok szent étkezései

Broz J.: Melkizedek alakja a Zsidókoz írt levélben és Qumránban.

Schwank, B.: Személyes élményeim Qumrában 1947-1967-ben

Hausmann, J.: Bölcsesség Qumrában

Xeravits G.: Kánon és a Holt-tengeri tekercsek

Fröhlich I.: Tisztaság és szentség Qumrában a narratív szövegek szerint

Benyik Gy.: A Qumrán-kutatás újszövetségi vonatkozásai

Adorján Z.: A therapeuták

Ordon, H.: A qumráni pnaumatológia

Benyik Gy.: (Szerk) Rádió interjú Qumránról.

A konferenciát MKPK támogatta.

A kötet megjelent 2001-ben

 

2000 Hatalom és Karizma konferencia

 

Bartha T.: Karizma, mint hatalom

Bracher, J.Y.: Tekintély, Isten Igéje és az igazság karizmája

Flichy O.: A „karizma” szó jelentése Szent Pál leveleiben.

Gnilka, J.: Péter szolgálata – Az újszövetségi megalapozás.

Hausmann, J.: A próféták hatalma – Megfontolások az ószövetségi próféta képéhez.

Herczeg P.: Pál apostol és a Törvény

Holtz, T.: Az elveszett bárányról szóló példabeszéd

Horn, F.: Kariza és értelem a Róm 12-ben

Jakab, A.: A szolgálatok különfélesége (1Kor 12). Karizma és hatalom az ókeresztény korban.

Kertelge, K.: karizma és hivatal Pálnál

Kocsi Gy.: Jotám meséje a hatalom és a karizma fényében

Richter H.F.: A gonosz az emberben

Schmatovich J.: Jegyzetek a Septuaginta hatalom és karizma szavaihoz

Wrege, H.Th. :Jézus és a Lélek Mk 3,28sk / lk 12,10/Mt 12,32 Tamás evangélium 44 és Didaké 11,6 alapján.

Zsengellér, J.: A nagyparancsolat fejlõdéstörténete.

A konferenciát MKPK támogatta

A kötet megjelent 2003-ban.

 

 

2001 A szeretet missziója

 

Cserháti S.: Pál önként vállat kötelezettségei a missziói munkában

Herczeg P.: Pál apostol és a Törvény

Hoppe, R.: Apostel ohne Gemeinde – Gemeinde ohne Apostel

Krakolis, Ch.: Die Exegese des Alten Testaments bei den grichischen Kurchenvätern – Ein ortodoxe Sicht.

Gémes I.: KOINONIA – Kémelem teológiai folyóirata

Vygintas G.: Church in the Republic of Lithuanian

Pommert, K.: BBC World Service Religious Broadcasting – Tackling the Big Question.

Sellin, G: Megszilárdulási és elkülönülési folyamatok a Paulinizmusban

Szécsi J.: Prozeliták, “Betérés” a zsinagógába.

Tomka M.: -Zulehner P.: Vallási éledés Kelet-Közép-Európában

Schmidt, W.- R.: A Concept of success with no guarantees Religion on public Television.

A konferenciát MKPK és Szeged városa támogata

 

A kötet megjelent Szeged, 2005.

 

2002 A vallási személyiségek és hatásuk a társadalomra

 

Laban, M.: Egy névtelen újta az elesettségbõl a jelképp válásig

Schmatovich J.: A testvéri közösség eszménye Szent Pálnál

Grozdanoski, R.: Lydia and her Influence int he Church in Philippi.

Herczeg P.: Saul – Egy kétarcú király és egy arculatát keresõ társadalom

Hausmann, J.: Die Macht der Propheten. Annaherungen an das Altestamentliche Prophetenbild.

Gjorgjevski, G.: Eleazar „an Example of Bolbe Courage”

Boros I.: Mózes, mint példakép Nüsszai Szent Gergelynél.

Barna G.: Kései licentiátusok

Vese E.: Dr. Kiss Béla élete és munkássága

A konferenciát MKPK támogatta

A kötet megjelent Szeged, 2005

 

2003 Világi közösség- vallási közösség

 

Balogh K.: Szentélyek és próféták

Benyik Gy.: A közösségszemlélet formálódása a Bibliában

Bissoli, C.: Az ószövetség a közösség életében

Boros I.: Diakónus az ókeresztény közösségben

Brachet, J.Y.: A tizenkettõ misszióba küldése a Márk 6,6-13-ban.

Broz, J.: A karizmatikus személyiség és az egyházi közösség kölcsönhatása a páli misszióban.

Chirila, I.: A Qumráni közösség és kapcsolata Jeruzsálemmel.

Fröhlich I.: Világi hatalom és vallási közösségek a Makkabeus-felkelés után.

Gaál, E.: Világi társadalom és vallási közösség konfliktusok és megoldások a Példabeszédek könyvében.

Gémes, I.: „Nem vagytok többé idegenek és jövevények (Ef 2,11-22).

Geréb Zs.: A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek (Az 1tesz 4,9-12 etikai üzenete)

Gnilka J.: A jeruzsálemi õsgyülekezet

Hausmann, J.: „Keressétek a város javát” Gondolatok Jeremiás 29-hez.

Herczeg, P.: Szolgaság, rabszolgaság (Jog, humanizmus és bibliai szemléletmód)

Kodácsy T.: Ireneus egyházképe.

Marjovszky T.: Megjegyzések a rabbinikus irodalom császár-képéhez

Peres I.: Eszkatológiai motívumok az apostoli misszióban.

Rokay Z.: A rómaiak megegyezõ jellemzése két egymástól független dokumentum alapján.

Suomeka, A.: Hogyan válik a világi bölcsesség elfogadottá és ölt vallásos jelleget a Példabeszédek könyvében.

Sulyok E.: Ellenségek a zsoltárokban.

Szécsi J.: Az abortusz az ókori zsidó, római és a korai keresztény forrásokban.

Zamfir K.: Jeremiás szolgálata az üdvösségközvetítõ intézmények válsága idején

A konferenciát MKPK támogatta.

A kötet megjelent 2004-ben

 

 

2004 A Biblia értelmezése

 

Benyik, Gy.: A Biblia zsidó magyarázatának vázlatos története az Amorakig.

Eynikel, E.: A syntactic and Semantic analysis of Biblical Texts in a Cognitiv Frame.

Fabiny T.: A hatástörténeti megközelítés

Fröhlich I.: Exegetikai módszerek : A peser

Hausmann, J.: Feministische Exegese

Jakab, A.: Az allegorikus írásmagyarázat

Jakubinyi Gy.: A Szentírás a katolikus Egyházi Tanítóhivatalban

Kodácsy T.: A keletkezés-történeti megközelítés

Kocsis I.: A történet-kritikai módszer

Marjovszky T.: Az agáda, avagy több-e az élet mint a tan?

Nagy L.J.: Nyelvészeti, retorikai és szemiotikai elemzések az evangéliumok nyelvébõl.

Sulyok, E.: A Szentírás lelki (egzisztenciális) értelmezése

Szécsi J.: A háláchá

Tarjányi B.: Cszigányok, cigány nyelv(ek), cigány bibliafordítás

Zamfir K.: A mélylélektani exegézis

A konferenciát MKPK támogatta.

 

A kötet megjelent Szeged, 2005

 

2005 Szenvedéstörténet konferencia

 

Gnilka J.: Jézus perének jogtörténeti rekonstrukciója

Luz U.: Júdás bûne mint egzegézis-történeti és teológiai hermeneutikai probléma.

Jakubinyi Gy.: Mária a szenvedéstörténetben

Rózsa H.: Zsoltárok és prófétai szövegek értelmezései a szenvedés történetében

Gyürki L. : Via dolorosa – Golgota

Sulyok E.: Pannonhalma Imák a szenvedés történetben

Kocsis I. Az utolsó vacsora és a páli hagyomány

Kocsi Gy.: A régi pászkától az új húsvétig

Peres I.: Miért hagytál el engem?

Benyik Gy: A szenvedéstörténet hatástörténete

A konferenciát SZHF és Gyulay püspök és magán adományok támogatták

Kötet várható megjelenése 2006

 

2006 Mózes törvénye – Krisztus törvénye

 

Bo¾o Lujiæ: A Tóra, amely az üdvösséget adja.

Braulik Georg OSB: Történeti emlékezés is Isten ismeret. Két kis irodalmi forma funkciója a Deuteronomiumban.

Cifrak Mario: Péter és Jakab az un jeruzsálemi apostoli zsinaton (ApCsel 15) .

Dugand¾iæ Ivan, OFM: Jézus állásfoglalása a törvénnyel kapcsolatban Mt 5,17-19 szerint.

Fabiny Tibor : "A lelki Izsák Ábrahám kútjánál. Wiliam Tyndale Hegyibeszéd-kommentárja (1533)".

Hausmann Jutta: Univerzális etika. Megfontolások a tízparancsolatról.

Herczeg Pál: Máté 5,17-20 értelmezése

Marjovszky Tibor: A Tíz Ige magyarázata a Miqrâ’ôt Gedolôt-ban.

Maton József: A tíz parancs az erdélyi katolikus hitvitákban.

Hohnjec Nikola: Das Verbot zu richten und die ermahnung zur besserung (Mt 7,1-5) .

Rebiæ Adalbert: A szövetség táblája, melyet isten maga csinált és írt.

Sulyok Elemér OSB: Hegyi beszéd a szerzetesi lelkiségben.

Szécsi József: "A Tóra a zsidó gondolkodásban"

Zamfir Korina: Jézus - törvényhozó vagy próféta? A boldogmondások újszövetségi hatástörténete.

A konferencia támogatója SZHF Gyulay püspök, SZHF, Congess und Turism, JATEPress, magán személyek.

A kötet megjelenik 2008

 

Zsoltárok, Himnuszok, Imádságok

20. Nemzetközi Biblikus Konferencia

 

Konferencia védnökei: Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Dr. Jakubinyi György érsek Dr. Fodor György PPKE rektora.

 

2008 aug. 31-szept. 02

 

Szegedi Hittudományi Fõiskola

Szeged, Dóm tér 6.

 

 

 

Név

Egyetem

Cím

1

Bozo, L*.

Zágráb

Mi az ember? – a 8. zsoltár szerint.

2

Bro¾ ,J.*

Prága

A fiú és az angyalok a Zsid. 1,5-15 ószövetségi idézeteinek fényében

3

Cifrak M

Zágráb

Benediktus“ (Lk 1,68-79)

4

Hasitschka M.*

Innsbruck

A Kolosszei levél 1,14-23".

5

Hausmann J.*

Bpudapest

A 114-zsoltár, történeti és kozmikus vonatkozásai.

6

Herczeg P

Budapest

A zsidó levél bevezetõjének krisztológiája (Zsid 1,1-4).

7

Hohnjec, N.*

Zágráb

Az újdonság teológiája a Jelenések könyve 21,1-8 szerint

8

Jakubinyi Gy.*

Gy.fehérvár

Lisieux-i Szent Teréz egyházdoktor és a Szentírás

9

Lészai L*

Kolozsvár

Ahogy te akarod". (Mk 14,32-42)

10

Meiser, M.*

Saarbruecken

Hanna éneke (1sám 2,1-10) a keresztényeket és a zsidókat is ihletõ szöveg.

11

Nicklas, T.*

Regensburg

"A Misztika János evangéliumában"

12

Peres I.*

Debrecen

Látomás az új világról (Jel 21,1-8).

13

Perintfalvi, R.*

Bécs

A Kiv. 34,6-8 a Zs. 103,7-13 tükrében - A Sínai-teológia újraértelmezése

14

Szécsi J.

Budapest

Debóra éneke (Bír 5,1-31)

15

Szuromi A.

Budapest

Bibliai források a középkori Kánon gyûjtemények szövegékben (9- 12 század)

16

Zamfir, K.

Kolozsvár

Hálaadás, mint legitimáció - 1Tim 1,12-17 

17

Zovkitè M.

Szarajevó

" Tóbiás 13,1-18 dicsõítõ himnusza, mint a zsidó diaszpóra imádsága".

 

Ps. Hohnjec, N. elõadását elküldi, de a konferencián nem tud részt venni

 

Elõadók Abc rendben:

 

Adorján Z.:

A therapeuták 1999

Balogh K.:

Szentélyek és próféták 2003

Barna G.:

Kései licentiátusok 2002

Bartha T..

A szentlélekrõl szóló tanítás Lukács írásaiban. 1993

Bartha T.:

Mária, Jézus anyja. 1996

Bartha T.:

Karizma, mint hatalom 2000

Beilner,W.:

Jézus példebeszédei, interpretációs megköszelítések Lk 15,11-31 tükrében. 1997

Békés G.:

Hitvallási formulák az Apostolok Cselekedeteiben. 1993

Benyik Gy.:

A magyar nyelvû bibliai irodalom 1978-1991. Szeged, 1992

Benyik Gy.:

Rasi egy keresztény szemével. 1993

Benyik Gy.:

A kora keresztény szövegek és a vallástörténeti párhuzamaik összevetése a korintusi levelekben. 1994

Benyik Gy.:

A rabbinikus irodalom és az Újszövetség 1995

Benyik Gy.:

Mária az apokrif irodalomban 1996

Benyik Gy.:

A Qumrán-kutatás újszövetségi vonatkoásai 1999

Benyik Gy.:

A közösségszemlélet formálódása a Bibliában 2003

Benyik Gy.:

A tízparancsolat hatástörténetne 2006

Benyik Gy:

A szenvedéstörténet hatástörténete 2005

Benyik, Gy.

Rádió interjú Qumránról. 1999

Benyik, Gy.:

A Biblia zsidó magyarázatának vázlatos története az Amorakig. 2004

Bissoli, C.:

Az ószövetség a közösség életében 2003

Bolyki J.:

„Feltámasztatott harmadik napon az írások szerint (1Kor 15,4) 1992

Bolyki J.:

Nunc Dimittis Simeon története Lk 2,25-35. 1996

Bolyki J.:

ApCsel 28,1-10 Az apokrif akták összefüggésében. 1998

Boros I.:

Mózes, mint példakép Nüsszai Szent Gergelynél. 2002

Boros I.:

Diakónus az ókeresztény közösségben 2003

Bo¾o Lujiæ:

Tóra, amely az üdvösséget adja. 2006

Bracher, J.Y.:

Tekintély, Isten Igéje és az igazság karizmája 2000

Brachet, J.Y.:

A tizenkettõ misszióba küldése a Márk 6,6-13-ban. 2003

Braulik Georg OSB:

Történeti emlékezés is Isten ismeret. Két kis irodalmi forma funkciója a Deuteronomiumban. 2006

Broz J.:

Melkizedek alakja a Zsidókoz írt levélben és Qumránban. 1999

Broz, J.:

A karizmatikus személyiség és az egyházi közösség kölcsönhatása a páli misszióban. 2003

Chirila, I.:

A qumrani közösség és kapcsolata Jeruzsálemmel. 2003

Cifrak Mario:

Péter és Jakab az un jeruzsálemi apostoli zsinaton (ApCsel 15) .2006

Corti G-L.:

A teremtés gondolata Deutero-Izajásnál. 1995

Cserháti S.:

Jézus kereszthalálának és feltámadásának összefüggései. 1992

Cserháti S.:

„Asszonytól született” (Máriának, Jézus anyjának szerepe Pál teológiájában Gal 4,4 szerint. 1996

Cserháti S.:

Pál önként vállat kötelezettségei a missziói munkában. 2000

Cziglányi Zs.:

Egzegetikai módszerek a hívõ megértés mérlegén 1996

Dugand¾iæ I.

Jézus állásfoglalása a törvénnyel kapcsolatban Mt 5,17-19 szerint. 2006

Eynikel, E.:

A syntactic and Semantic analysis of Biblical Texts in a Cognitiv Frame. 2004

Fabiny T.:

A Magnificat narrativ-kritikai és hatástörténeti megközelítése 1996

Fabiny T.:

A hatástörténeti megközelítés 2004

Fabiny T:

"A lelki Izsák Ábrahám kútjánál.  Wiliam Tyndale Hegyibeszéd-kommentárja (1533)".

Farkasfalvy D.:

A jelenések könyve és az újszövetségi kánon. 1991

Farkasfalvy D.:

Jézus gyermeksége az evangéliumokban és a mariológia. 1996

Flichy O.:

A „karizma” szó jelentése Szent Pál leveleiben. 2000

Fröhlich I.:

Izajás Qumrában 1995

Fröhlich I.:

Tisztaság és szentség Qumrában a narratív szövegek szerint 1999

Fröhlich I.:

Világi hatalom és vallási közösségek a Makkabeus-felkelés után. 2003

Fröhlich I.:

Exegetikai módszerek : A peser 2004

Gaál E.:

A Magnificat 1996

Gaál, E.:

Világi társadalom és vallási közösség konfliktusok és megoldások a Példabeszédek könyvében. 2003

Gál F.:

A Jelenések könyvének optimista hangulata 1991

Gál F.:

Az egyház képe az Apostolok Cselekedeteiben. 1993

Gáspár D.:

1Kor 13,12 és a görög filozófia, egyetlen szempont szerint. 1994

Gelencsér G.:

Idõzés Tarkovszkijjal. 1995

Gémes I.:

KOINONIA – Kémelm teológiai folyóirata 2000

Gémes, I.:

„Nem vagytok többé idegenek és jövevények (Ef 2,11-22). 2003

Geréb Zs.:

A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek (Az 1tesz 4,9-12 etikai üzenete) 2003

Giczy Gy.:

A talmud messianizmusa 1995

Gjorgjevski, G.:

Eleazar „an Example of Bolbe Courage” 2002

Gnilka J.:

A jeruzsálemi õsgyülekezet 2003

Gnilka J.:

Jézus perének jogtörténeti rekonstrukciója 2005

Gnilka, J.:

Jézus személye és a példabeszédek 1997

Gnilka, J.:

Jézus mint csodás gyógyító. A történelem tanúságtétele. 1998

Gnilka, J.:

Az esszénusok szent étkezései 1999

Gnilka, J.:

Péter szolgálata – Az újszövetségi megalapozás. 2000

Grozdanoski, R.:

Lydia and her Influence int he Church in Philippi. 2002

Gyürki L. :

Via dolorosa – Golgota 2005

Gyürki L.:

A jelenések könyvének hét egyháza (Archeológiai és történeti megvilágítás) 1991

Gyürki L.:

A feltámadás bazilikája és Jézus Sírja történeti és archeológiai megvilágításban. 1992

Gyürki L.:

Korintus szent Pál idejében (Történeti és archeológiai megvilágítás) 1994.

Gyürki L.:

Názáret Jézus idejében. 1996

Hausmann, J.:

Univerzális etika, megfontolás a tízparancsolatról 2006?

Hausmann, J.:

A deutero-ézsaiási Isten-megnevezések. 1995

Hausmann, J.:

Bölcsesség Qumrában 1999

Hausmann, J.:

A próféták hatalma – Megfontolások az ószövetségi próféta képéhez. 2000

Hausmann, J.:

Die Macht der Propheten. Annaherungen an das Altestamentliche Prophetenbild. 2002

Hausmann, J.:

„Keressétek a város javát” Gondolatok Jeremiás 29-hez. 2003

Hausmann, J.:

Feministische Exegese 2004

Herczeg P.:

Pál apostol és a Törvény 2000

Herczeg P.:

Pál apostol és a Törvény. 2000

Herczeg P.:

Saul – Egy kétarcú király és egy arculatát keresõ társadalom 2002

Herczeg Pál

Máté 5,17-20 értelmezése 2006

Herczeg, P.:

Szolgaság, rabszolgaság (Jog, humanizmus és bibliai szemléletmód) 2003

Holtz, T.:

Jézus személye és a példabeszédek 1997

Holtz, T.:

Az elveszett bárányról szóló példabeszéd 2000

Hoppe, R.:

Példabeszédek és befogadás. 1997

Hoppe, R.:

Apostel ohne Gemeinde – Gemeinde ohne Apostel 2000

Horn, F.:

Kariza és értelem a Róm 12-ben 2000

Imrényi T.:

Vladimir Lossky: Panangia 1996

Jakab, A.:

A szolgálatok különfélesége (1Kor 12). Karizma és hatalom az ókeresztény korban.2000

Jakab, A.:

Az allegórikus írásmagyarázat 2004

Jakubinyi Gy.:

Eukarisztikus jelképek a jelenések könyvében. 1991

Jakubinyi Gy.:

Gamáliel az Apostolok Cselekedeteiben és a zsidó és keresztény hagyományban. 1993

Jakubinyi Gy.:

Az Úr Jézus nemzetségtáblája Máténál (1,2-17) 1996

Jakubinyi Gy.:

A Szentírás a katolikus Egyházi Tanítóhivatalban 2004

Jakubinyi Gy.:

Mária a szenvedéstörténetben 2005

Kähler, CH:

Egyszerûség és kompleitás kérdése a példabeszédekben. 1997

Keresztes P

Példabeszéd a farizeusról és a vámosról (Lk 18,9-14) 1997

Keresztes P.:

A természeti csoda 1998

Kertelge, K.:

Jézus messiási küldetése Márk által közvetített példabeszédeinek fényében. 1997

Kertelge, K.:

A hit és csoda Márk evangéliumában. 1998

Kertelge, K.:

karizma és hivatal Pálnál 2000

Keserû G.:

A Mária-kultusz néhány sajátossága Lengyelországban. 1996

Kocsi Gy.:

Jotám meséje a hatalom és a karizma fényében 2000

Kocsi Gy.:

A régi pászkától az új húsvétig 2005

Kocsis I

Az utolsó vacsora és a páli hagyomány 2005

Kocsis I.:

A Lukács-evangélium szenvedéstörténete (22,1-23,56) 1992

Kocsis I.:

Pál apostol egyházképe a korintusi levelek alapján. 1994

Kocsis I.:

A törtrénet-kritikai módszer 2004

Kodácsy T.:

Ireneus egyházképe. 2003

Kodácsy T.:

A keletekzés-történeti megközelítés 2004

Kozma Zs.:

A megtérés szintjei a tékozló fiú példázatában 1997

Krakolis, Ch.:

Die Exegese des Alten Testaments bei den grichischen Kurchenvätern – Ein ortodoxe Sicht. 2000

Krasszon I.:

Ézsaiás 53 az õskereszténységben. 1995

Kremer, J.:

Krisztus feltámadása az újszövetségben 1992

Kremer, J.:

Jézus gyógyításai az újabb értelmezések szerint. 1998

Laban, M.:

Egy névtelenújta az elesettségbõl a jelképp vállásig. 2002

Lenkeyné Semsey K.:

A nõ helyzete a korintusi gyülekezetben 1994

Lenkeyné Semsey K.:

Jézus, Mária megváltója 1996

Lenkeyné Semsey K.:

A nagy étkezés (LK 14,15-24) 1998

Lindemann, A.:

Jézus és az apostolok mint csodatevõk 1998

Liptay Gy.:

„Templomot nem láttam benne” Az apokalipszis egyházképe 1991

Luz U.:

Júdás bûne mint egzegézistörténeti és teológiai hermeneutikai probléma. 2005

Marjovszky T.:

Megjegyzések a rabbinikus irodalom császár-képéhez 2003

Marjovszky T.:

Az agáda, avagy több-e az élet mint a tan? 2004

Marjovszky T

A Tíz Ige magyarázata a Miqrâ’ôt Gedolôt-ban. 2006

Maton J.

A tíz parancs az erdélyi katolikus hitvitákban. 2006

Meiser, M.:

A Bibliai csodaszövegek forma-történeti kutatása. 1998

Müller, P.:

Megértés az olvasás folyamatában: példabeszédek Márk 4-ben 1997

Nagy L.J.:

Nyelvészeti, retorikai és szemiotikai elemzések az evangéliumok nyelvébõl. 2004

Hohnjec N.

A vita résztvevõje. 2006

Ordon, H.:

A qumráni pnaumatológia 1999

Peres I.

Miért hagytál el engem? 2005

Peres I.:

A tíz szûz példabeszéde (Mt 25,1-13) 1997

Peres I.:

Eszkhatológiai motívumok az apostolic misszióban. 2003

Pintér T.:

A magyar Mária-irodalom válogatott bibliográfiája. 1996

Plevnik, J.:

Az imádság szerepe Lukács gyermekség-történetében. 1996

Pommert, K.:

BBC World Service Religious Broadcasting – Tackling the Big Question. 2000

Rasco E.:

Az Apostolok cselekedeivel kapcsolatos kutatás legalapvetõbb szakaszai. 1993

Rau, E.:

Jézus vitája a farizeusokkal a bûnösök megszólítása miatt (Lk 15,11-32 és Lk 18,10-14a) 1997

Rebiæ A.:

A szövetség táblája, melyet isten maga csinált és írt. 2006

Richter H.F.:

A gonosz az emberben 2000

Richter, H-F.:

Megfigyelések és mérlegelések az evangéliumok elõtörténetével kapcsolatban. 1997

Rokay Z.:

Zakariás 1-8 és az apokaliptika eredete. 1991

Rokay Z.:

Secundum Scripturas – A 132. zsoltár hagyománytörténeti értékelése. 1992

Rokay Z.:

Az 1kor 10,1-13 és a Deuteronomium 1994

Rokay Z.:

A királyi zsotlárok és az Izajás-kutatás. 1995

Rokay Z.:

A rómaiak megegyezõ jellemzése két egymástól független dokumentum alapján. 2003

Rónay L.:

A „Kis Herceg” lelkiismeretünk ébresztõje. 1996

Rózsa H.:

Zsoltárok és prófétai szövegek értelmezései a szenvedés történetében 2005

Schmatovich J..

A húsvéti híradások történetisége (feltámadás páratlan valósága). 1992

Schmatovich J.:

Isten-országa-gondolat a Jelenések könyvében. 1991

Schmatovich J.:

Ószövetségi gyökerek szent Lukács gyermekség-evangéliumában. 1996

Schmatovich J.:

A kenyérszaporítás-csoda hagyomány-története. 1998

Schmatovich J.:

Jegzetek a Septuaginta hatalom és karizma szavaihoz 2000

Schmatovich J.:

A testvéri közösség eszménye Szent Pálnál 2002

Schmidt, W.- R.:

A Concept of success with no guarantees Religion on public Television. 2000

Schmithals,W.:

Példabeszédek a szinoptikus evangéliumokban. 1997

Schreiber, S.:

Pál csodatételeinek teolgiai jelentõsége az Apostolok Cselekedeteiben. 1998

Schwank, B.:

Példabeszéd a szõlõskertrõl és a szõlõtõrõl szóló beszéd. 1997

Schwank, B.:

Személyes élményeim Qumrában 1947-1967-ben Szeged, 1999

Sellin, G:

Megszilárdulási és elkülönülési folyamatok a Paulinizmusban 2000

Serra, A.:

Máriának, Jézus anyjának alakja a Lukács-evangélium gyerekség-történetkének néhány szakasza alapján. 1996

Spinetoli, Da O.:

„A szentlélek mûve által fogantatás” (vö. Mt 1,18 és 20 Lk 1,35). 1996

Sulyok E.:

Az emmauszi tanítványok. 1992

Sulyok E.:

A mindennél magasztosabb út (Az 1Kor 13 elemzése). 1994

Sulyok E.:

Az Úr szölgája és a szenvedõ szolga (Iz 53.f.) 1995

Sulyok E.:

Ellenségek a zsoltárokban. 2003

Sulyok E.:

Imák a szenvedés történetben 2005

Sulyok E.

A Hegyi beszéd a szerzetesi lelkiségben. 2006

Sulyok, E.:

Örvendj, Isten kegyeltje (Lk 1,26-38). 1996

Sulyok, E.:

A Szentírás lelki (egzisztenciális) értelmezése 2004

Suomeka, A.:

Hogyan válik a világi bölcsesség elfogadottá és ölt vallásos jelleget a Példabeszédek könyvében. 2003

Szabó F.:

Szent Pál Athénben az areopáguszi beszéd APCsel 17,16-34. 1993

Szabó F.:

Krisztus feltámadásának legõsibb tanúságtétele (1Kor 15,1-11) 1994

Szabó F.:

Mária misztériuma Péguy és Claudel költészetében 1996

Szabó J.:

Csontváry és a cédrusok. 1995

Szécsi J.:

Jegyzet Qumrán és az Újszövetség messianisztikus írásmagyarázatához. 1995

Szécsi J.:

Példabeszédek a Tenáchban és a Talmubean és a Midrásokban 1997

Szécsi J.:

„Nem miden órában történi csoda…” Megillá 7b. A csoda a zsidó irodalomban. 1998

Szécsi J.:

Prozeliták, “Betérés” a zsinagógába. 2000

Szécsi J.:

Az abortusz az ókori zsidó, római és a korai keresztény forrásokban. 2003

Szécsi J.:

A háláchá 2004

Szécsi J.:

“ A Tóra a zsidó gondolkodásban" 2006

Szilárdfy Z.:

Apektusok a messianimus ikonográfiájára – Kisgrafikai ábrázoások a XVII-XVIII. Századból. 1995

Sztankóczy J.:

Az evangéliumi csodák helye korunk hitében. 1998

Takács Gy.:

Irodalomszerkezetek az Apostolok Cselekedeteiben. Irásos változat nem készült. 1993

Tarjányi B.:

A Jézus istenségébe vetett hit fejlõdése a feltámadás után. 1992

Tarjányi B.:

A szentírás apostolai. A lelkipásztori munka útjai és távlatai a zsinat után. 1993

Tarjányi B.:

Cszigányok, cigány nyelv(ek), cigány Bibliafordítás 2004

Tõkés I.:

A feltámadás és az Új élet kapcsolata 1992

Tomka M.: -Zulehner P.:

Vallási éledés Kelet-Közép-Európában. 2000

Untergassmair, F.G.:

„Meglátogatta népét az Isten” Avagy Jézus csodatevõ mûködése. A naimi ifjú feltámasztása. 1998

Vanni, U.:

A korintusi levelezés: Mérleg és távlatok. 1994

Várnai J.:

A feltámadás mint „Tranzitus” szent Bonaventúránál. 1992

Várnai J.:

Milyen történetiség? Utólagos fundamentálteológiai hozzászólás O. da Spinetoli elõadásához. 1996

Vermes, G.:

A qumráni tekercsek és az Újsövetség eszkatológikus világnézete 1999

Vese E.:

Dr. Kiss Béla élete és munkássága 2002

Vladár G.:

Néhány ószövetségi idézet és reminiszcencia a korintus levelekben. 1994

Vojnovic T.:

Néhány gondolat Mát és Lukács gyermekség-evangéliumának történetiségérõl és hitelességérõl. 1996

Vygintas G.:

Church in the Republic of Lithuanian 2000

Weigand, P.:

Jézus parabolái Márk evanéglista szemszögébõl. 1997

Weismahr B.:

Filozófiai és fundamentális-teológiai megfontolások a csoda problémához. 1998

Wrege, H.Th.

:Jézus és a Lélek Mk 3,28sk / lk 12,10/Mt 12,32 Tamás evangélium 44 és Didaké 11,6 alapján. 2000

Xeravits G.:

Kánon és a Holt-tengeri tekercsek 1999

Zamfir K.:

Jeremiás szolgálata az üdvösségközvetítõ intézmények válsága idején. 2003

Zamfir K.:

A mélylélektani exegézis 2004

Zamfir K.:

Jézus - törvényhozó vagy próféta? A boldogmondások újszövetségi hatástörténete. 2006

Zsengellér, J.:

A nagyparancsolat fejlõdéstörténete 1999

Zsengellér, J.:

A nagyparancsolat fejlõdéstörténete. 2000