Előadóink

Előadók Abc rendben:
 

Adorján Z.:

A therapeuták 1999

Balogh K.:

Szentélyek és próféták 2003

Barna G.:

Kései licentiátusok 2002

Bartha T..

A szentlélekről szóló tanítás Lukács írásaiban. 1993

Bartha T.:

Mária, Jézus anyja. 1996

Bartha T.:

Karizma, mint hatalom 2000

Beilner,W.:

Jézus példebeszédei, interpretációs megköszelítések Lk 15,11-31 tükrében. 1997

Békés G.:

Hitvallási formulák az Apostolok Cselekedeteiben. 1993

Benyik Gy.:

A magyar nyelvű bibliai irodalom 1978-1991. Szeged, 1992

Benyik Gy.:

Rasi egy keresztény szemével. 1993

Benyik Gy.:

A kora keresztény szövegek és a vallástörténeti párhuzamaik összevetése a korintusi levelekben. 1994

Benyik Gy.:

A rabbinikus irodalom és az Újszövetség 1995

Benyik Gy.:

Mária az apokrif irodalomban 1996

Benyik Gy.:

A Qumrán-kutatás újszövetségi vonatkoásai 1999

Benyik Gy.:

A közösségszemlélet formálódása a Bibliában 2003

Benyik Gy.:

A tízparancsolat hatástörténetne  2006

Benyik Gy:

A szenvedéstörténet hatástörténete 2005

Benyik, Gy.

Rádió interjú Qumránról. 1999

Benyik, Gy.:

A Biblia zsidó magyarázatának vázlatos története az Amorakig. 2004

Bissoli, C.:

Az ószövetség a közösség életében 2003

Bolyki J.:

 „Feltámasztatott harmadik napon az írások szerint (1Kor 15,4) 1992

Bolyki J.:

Nunc Dimittis Simeon története Lk 2,25-35. 1996

Bolyki J.:

ApCsel 28,1-10 Az apokrif akták összefüggésében. 1998

Boros I.:

Mózes, mint példakép Nüsszai Szent Gergelynél. 2002

Boros I.:

Diakónus az ókeresztény közösségben 2003

Božo Lujić:

Tóra, amely az üdvösséget adja. 2006

Bracher, J.Y.:

Tekintély, Isten Igéje és az igazság karizmája 2000

Brachet, J.Y.:

A tizenkettő misszióba küldése a Márk 6,6-13-ban. 2003

Braulik Georg OSB:

Történeti emlékezés is Isten ismeret. Két kis irodalmi forma funkciója a Deuteronomiumban. 2006

Broz J.:

Melkizedek alakja a Zsidókoz írt levélben és Qumránban. 1999

Broz, J.:

A karizmatikus személyiség és az egyházi közösség kölcsönhatása a páli misszióban. 2003

Chirila, I.:

A qumrani közösség és kapcsolata Jeruzsálemmel. 2003

Cifrak Mario:

Péter és Jakab az un jeruzsálemi apostoli zsinaton (ApCsel 15) .2006

Corti G-L.:

A teremtés gondolata Deutero-Izajásnál. 1995

Cserháti S.:

Jézus kereszthalálának és feltámadásának összefüggései. 1992

Cserháti S.:

 „Asszonytól született” (Máriának, Jézus anyjának szerepe Pál teológiájában Gal 4,4 szerint. 1996

Cserháti S.:

Pál önként vállat kötelezettségei a missziói munkában. 2000

Cziglányi Zs.:

Egzegetikai módszerek a hívő megértés mérlegén 1996

Dugandžić I.

Jézus állásfoglalása a törvénnyel kapcsolatban Mt 5,17-19 szerint. 2006

Eynikel, E.:

A syntactic and Semantic analysis of Biblical Texts in a Cognitiv Frame. 2004

Fabiny T.:

A Magnificat narrativ-kritikai és hatástörténeti megközelítése 1996

Fabiny T.:

A hatástörténeti megközelítés 2004

Fabiny T: 

"A lelki Izsák Ábrahám kútjánál.  Wiliam Tyndale  Hegyibeszéd-kommentárja (1533)".

Farkasfalvy D.:

A jelenések könyve és az újszövetségi kánon. 1991

Farkasfalvy D.:

Jézus gyermeksége az evangéliumokban és a mariológia. 1996

Flichy O.:

A „karizma” szó jelentése Szent Pál leveleiben. 2000

Fröhlich I.:

Izajás Qumrában 1995

Fröhlich I.:

Tisztaság és szentség Qumrában a narratív szövegek szerint 1999

Fröhlich I.:

Világi hatalom és vallási közösségek a Makkabeus-felkelés után. 2003

Fröhlich I.:

Exegetikai módszerek : A peser 2004

Gaál E.:

A Magnificat 1996

Gaál, E.:

Világi társadalom és vallási közösség konfliktusok és megoldások a Példabeszédek könyvében. 2003

Gál F.:

A Jelenések könyvének optimista hangulata 1991

Gál F.:

Az egyház képe az Apostolok Cselekedeteiben. 1993

Gáspár D.:

1Kor 13,12 és a görög filozófia, egyetlen szempont szerint. 1994

Gelencsér G.:

Időzés Tarkovszkijjal. 1995

Gémes I.:

KOINONIA – Kémelm teológiai folyóirata 2000

Gémes, I.:

„Nem vagytok többé idegenek és jövevények (Ef 2,11-22). 2003

Geréb Zs.:

A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek (Az 1tesz 4,9-12 etikai üzenete) 2003

Giczy Gy.:

A talmud messianizmusa 1995

Gjorgjevski, G.:

Eleazar „an Example of Bolbe Courage” 2002

Gnilka J.:

A jeruzsálemi ősgyülekezet 2003

Gnilka J.:

Jézus perének jogtörténeti rekonstrukciója 2005

Gnilka, J.:

Jézus személye és a példabeszédek 1997

Gnilka, J.:

Jézus mint csodás gyógyító. A történelem tanúságtétele. 1998

Gnilka, J.:

Az esszénusok szent étkezései 1999

Gnilka, J.:

Péter szolgálata – Az újszövetségi megalapozás. 2000

Grozdanoski, R.:

Lydia and her Influence int he Church in Philippi. 2002

Gyürki L. :

Via dolorosa – Golgota 2005

Gyürki L.:

A jelenések könyvének hét egyháza (Archeológiai és történeti megvilágítás) 1991

Gyürki L.:

A feltámadás bazilikája és Jézus Sírja történeti és archeológiai megvilágításban. 1992

Gyürki L.:

Korintus szent Pál idejében (Történeti és archeológiai megvilágítás) 1994.

Gyürki L.:

Názáret Jézus idejében. 1996

Hausmann, J.:

Univerzális etika, megfontolás a tízparancsolatról 2006?

Hausmann, J.:

A deutero-ézsaiási Isten-megnevezések. 1995

Hausmann, J.:

Bölcsesség Qumrában 1999

Hausmann, J.:

A próféták hatalma – Megfontolások az ószövetségi próféta képéhez. 2000

Hausmann, J.:

Die Macht der Propheten. Annaherungen an das Altestamentliche Prophetenbild. 2002

Hausmann, J.:

„Keressétek a város javát” Gondolatok Jeremiás 29-hez. 2003

Hausmann, J.:

Feministische Exegese 2004

Herczeg P.:

Pál apostol és a Törvény 2000

Herczeg P.:

Pál apostol és a Törvény. 2000

Herczeg P.:

Saul – Egy kétarcú király és egy arculatát kereső társadalom 2002

Herczeg Pál

Máté 5,17-20 értelmezése 2006

Herczeg, P.:

Szolgaság, rabszolgaság (Jog, humanizmus és bibliai szemléletmód) 2003

Holtz, T.:

Jézus személye és a példabeszédek 1997

Holtz, T.:

Az elveszett bárányról szóló példabeszéd 2000

Hoppe, R.:

Példabeszédek és befogadás. 1997

Hoppe, R.:

Apostel ohne Gemeinde – Gemeinde ohne Apostel 2000

Horn, F.:

Kariza és értelem a Róm 12-ben 2000

Imrényi T.:

Vladimir Lossky: Panangia  1996

Jakab, A.:

A szolgálatok különfélesége (1Kor 12). Karizma és hatalom az ókeresztény korban. 2000

Jakab, A.:

Az allegórikus írásmagyarázat 2004

Jakubinyi Gy.:

Eukarisztikus jelképek a jelenések könyvében. 1991

Jakubinyi Gy.:

Gamáliel az Apostolok Cselekedeteiben és a zsidó és keresztény hagyományban. 1993

Jakubinyi Gy.:

Az Úr Jézus nemzetségtáblája Máténál (1,2-17) 1996

Jakubinyi Gy.:

A Szentírás a katolikus Egyházi Tanítóhivatalban 2004

Jakubinyi Gy.:

Mária a szenvedéstörténetben 2005

Kähler, CH:

Egyszerűség és kompleitás kérdése a példabeszédekben. 1997

Keresztes P

Példabeszéd a farizeusról és a vámosról (Lk 18,9-14) 1997

Keresztes P.:

A természeti csoda 1998

Kertelge, K.:

Jézus messiási küldetése Márk által közvetített példabeszédeinek fényében. 1997

Kertelge, K.:

A hit és csoda Márk evangéliumában. 1998

Kertelge, K.:

karizma és hivatal Pálnál 2000

Keserű G.:

A Mária-kultusz néhány sajátossága Lengyelországban. 1996

Kocsi Gy.:

Jotám meséje a hatalom és a karizma fényében 2000

Kocsi Gy.:

A régi pászkától az új húsvétig 2005

Kocsis I

Az utolsó vacsora és a páli hagyomány 2005

Kocsis I.:

A Lukács-evangélium szenvedéstörténete (22,1-23,56) 1992

Kocsis I.:

Pál apostol egyházképe a korintusi levelek alapján. 1994

Kocsis I.:

A törtrénet-kritikai módszer 2004

Kodácsy T.:

Ireneus egyházképe. 2003

Kodácsy T.:

A keletekzés-történeti megközelítés 2004

Kozma Zs.:

A megtérés szintjei a tékozló fiú példázatában 1997

Krakolis, Ch.:

Die Exegese des Alten Testaments bei den grichischen Kurchenvätern – Ein ortodoxe Sicht. 2000

Krasszon I.:

Ézsaiás 53 az őskereszténységben. 1995

Kremer, J.:

Krisztus feltámadása az újszövetségben 1992

Kremer, J.:

Jézus gyógyításai az újabb értelmezések szerint. 1998

Laban, M.:

Egy névtelenújta az elesettségből a jelképp vállásig. 2002

Lenkeyné Semsey K.:

A nő helyzete a korintusi gyülekezetben 1994

Lenkeyné Semsey K.:

Jézus, Mária megváltója 1996

Lenkeyné Semsey K.:

A nagy étkezés (LK 14,15-24) 1998

Lindemann, A.:

Jézus és az apostolok mint csodatevők 1998

Liptay Gy.:

 „Templomot nem láttam benne” Az apokalipszis egyházképe 1991

Luz U.:

Júdás bűne mint egzegézistörténeti és teológiai hermeneutikai probléma. 2005

Marjovszky T.:

Megjegyzések a rabbinikus irodalom császár-képéhez 2003

Marjovszky T.:

Az agáda, avagy több-e az élet mint a tan? 2004

Marjovszky T

A Tíz Ige magyarázata a Miqrâ’ôt Gedolôt-ban. 2006

Maton J.

A tíz parancs az erdélyi katolikus hitvitákban. 2006 

Meiser, M.:

A Bibliai csodaszövegek forma-történeti kutatása. 1998

Müller, P.:

Megértés az olvasás folyamatában: példabeszédek Márk 4-ben 1997

Nagy L.J.:

Nyelvészeti, retorikai és szemiotikai elemzések az evangéliumok nyelvéből. 2004

Hohnjec N.

A vita résztvevője. 2006

Ordon, H.:

A qumráni pnaumatológia 1999

Peres I.

Miért hagytál el engem? 2005

Peres I.:

A tíz szűz példabeszéde (Mt 25,1-13) 1997

Peres I.:

Eszkhatológiai motívumok az apostolic misszióban. 2003

Pintér T.:

A magyar Mária-irodalom válogatott bibliográfiája. 1996

Plevnik, J.:

Az imádság szerepe Lukács gyermekség-történetében. 1996

Pommert, K.:

BBC World Service Religious Broadcasting – Tackling the Big Question. 2000

Rasco E.:

Az Apostolok cselekedeivel kapcsolatos kutatás legalapvetőbb szakaszai. 1993

Rau, E.:

Jézus vitája a farizeusokkal a bűnösök megszólítása miatt (Lk 15,11-32 és Lk 18,10-14a) 1997

Rebić A.:

A szövetség táblája, melyet isten maga csinált és írt. 2006

Richter H.F.:

A gonosz az emberben 2000

Richter, H-F.:

Megfigyelések és mérlegelések az evangéliumok előtörténetével kapcsolatban. 1997

Rokay Z.:

Zakariás 1-8 és az apokaliptika eredete. 1991

Rokay Z.:

Secundum Scripturas – A 132. zsoltár hagyománytörténeti értékelése. 1992

Rokay Z.:

Az 1kor 10,1-13 és a Deuteronomium 1994

Rokay Z.:

A királyi zsotlárok és az Izajás-kutatás. 1995

Rokay Z.:

A rómaiak megegyező jellemzése két egymástól független dokumentum alapján. 2003

Rónay L.:

A „Kis Herceg” lelkiismeretünk ébresztője. 1996

Rózsa H.: 

Zsoltárok és prófétai szövegek értelmezései a szenvedés történetében 2005

Schmatovich J..

A húsvéti híradások történetisége (feltámadás páratlan valósága). 1992

Schmatovich J.:

Isten-országa-gondolat a Jelenések könyvében. 1991

Schmatovich J.:

Ószövetségi gyökerek szent Lukács gyermekség-evangéliumában. 1996

Schmatovich J.:

A kenyérszaporítás-csoda hagyomány-története. 1998

Schmatovich J.:

Jegzetek a Septuaginta hatalom és karizma szavaihoz 2000

Schmatovich J.:

A testvéri közösség eszménye Szent Pálnál 2002

Schmidt, W.- R.:

A Concept of success with no guarantees Religion on public Television. 2000

Schmithals,W.:

Példabeszédek a szinoptikus evangéliumokban. 1997

Schreiber, S.:

Pál csodatételeinek teolgiai jelentősége az Apostolok Cselekedeteiben. 1998

Schwank, B.:

Példabeszéd a szőlőskertről és a szőlőtőről szóló beszéd. 1997

Schwank, B.:

Személyes élményeim Qumrában 1947-1967-ben Szeged, 1999 

Sellin, G:

Megszilárdulási és elkülönülési folyamatok a Paulinizmusban 2000

Serra, A.:

Máriának, Jézus anyjának alakja a Lukács-evangélium gyerekség-történetkének néhány szakasza alapján. 1996

Spinetoli, Da O.:

„A szentlélek műve által fogantatás” (vö. Mt 1,18 és 20 Lk 1,35). 1996

Sulyok E.:

Az emmauszi tanítványok. 1992

Sulyok E.:

A mindennél magasztosabb út (Az 1Kor 13 elemzése). 1994

Sulyok E.:

Az Úr szölgája és a szenvedő szolga (Iz 53.f.) 1995

Sulyok E.:

Ellenségek a zsoltárokban. 2003

Sulyok E.:

Imák a szenvedés történetben 2005

Sulyok E.

A Hegyi beszéd a szerzetesi lelkiségben. 2006

Sulyok, E.:

Örvendj, Isten kegyeltje (Lk 1,26-38). 1996

Sulyok, E.:

A Szentírás lelki (egzisztenciális) értelmezése 2004

Suomeka, A.:

Hogyan válik a világi bölcsesség elfogadottá és ölt vallásos jelleget a Példabeszédek könyvében. 2003

Szabó F.:

Szent Pál Athénben az areopáguszi beszéd APCsel 17,16-34. 1993

Szabó F.:

Krisztus feltámadásának legősibb tanúságtétele (1Kor 15,1-11) 1994

Szabó F.:

Mária misztériuma Péguy és Claudel költészetében 1996

Szabó J.:

Csontváry és a cédrusok. 1995

Szécsi J.:

Jegyzet Qumrán és az Újszövetség messianisztikus írásmagyarázatához. 1995

Szécsi J.:

Példabeszédek a Tenáchban és a Talmubean és a Midrásokban 1997

Szécsi J.:

„Nem miden órában történi csoda…” Megillá 7b. A csoda a zsidó irodalomban. 1998

Szécsi J.:

Prozeliták, “Betérés” a zsinagógába. 2000

Szécsi J.:

Az abortusz az ókori zsidó, római és a korai keresztény forrásokban. 2003

Szécsi J.:

A háláchá 2004

Szécsi J.:

“ A Tóra a zsidó gondolkodásban"  2006

Szilárdfy Z.:

Apektusok a messianimus ikonográfiájára – Kisgrafikai ábrázoások a XVII-XVIII. Századból. 1995

Sztankóczy J.:

Az evangéliumi csodák helye korunk hitében. 1998

Takács Gy.:

Irodalomszerkezetek az Apostolok Cselekedeteiben.  Irásos változat nem készült. 1993

Tarjányi B.:

A Jézus istenségébe vetett hit fejlődése a feltámadás után. 1992

Tarjányi B.:

A szentírás apostolai. A lelkipásztori munka útjai és távlatai a zsinat után. 1993

Tarjányi B.:

Cszigányok, cigány nyelv(ek), cigány Bibliafordítás 2004

Thorday A.:

A „bölcsesség és kinyilatkoztatás lelke” (Ef 1,17) kifejezés értelmezése a hellenisztikus zsidó bölcsességi irodalom tükrében – Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2011. szeptember 9.

Thorday A.:

Ananiás és Szafira bűnhődése (ApCsel 5,1-11) – Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2013. augusztus 23.

Tőkés I.:

A feltámadás és az Új élet kapcsolata 1992

Tomka M.: -Zulehner P.:

Vallási éledés Kelet-Közép-Európában. 2000

Untergassmair, F.G.:

„Meglátogatta népét az Isten” Avagy Jézus csodatevő működése. A naimi ifjú feltámasztása. 1998

Vanni, U.:

A korintusi levelezés: Mérleg és távlatok. 1994

Várnai J.:

A feltámadás mint „Tranzitus” szent Bonaventúránál. 1992

Várnai J.:

Milyen történetiség? Utólagos fundamentálteológiai hozzászólás O. Da Spinetoli előadásához. 1996

Vermes, G.:

A qumráni tekercsek és az Újsövetség eszkatológikus világnézete 1999

Vese E.:

Dr. Kiss Béla élete és munkássága 2002

Vladár G.:

Néhány ószövetségi idézet és reminiszcencia a korintus levelekben. 1994

Vojnovic T.:

Néhány gondolat Mát és Lukács gyermekség-evangéliumának történetiségéről és hitelességéről. 1996

Vygintas G.:

Church in the Republic of Lithuanian 2000

Weigand, P.:

Jézus parabolái Márk evanéglista szemszögéből. 1997

Weismahr B.:

Filozófiai és fundamentális-teológiai megfontolások a csoda problémához. 1998

Wrege, H.Th.

:Jézus és a Lélek Mk 3,28sk / lk 12,10/Mt 12,32 Tamás evangélium 44 és Didaké 11,6 alapján. 2000

Xeravits G.:

Kánon és a Holt-tengeri tekercsek 1999

Zamfir K.:

Jeremiás szolgálata az üdvösségközvetítő intézmények válsága idején. 2003

Zamfir K.:

A mélylélektani exegézis 2004

Zamfir K.: 

Jézus - törvényhozó vagy próféta? A boldogmondások újszövetségi hatástörténete. 2006

Zsengellér, J.:

A nagyparancsolat fejlődéstörténete 1999

Zsengellér, J.:

A nagyparancsolat fejlődéstörténete. 2000