Főoldal

Arany Biblia program 2017/2018 - Felhívás (Word) - Jelentkezési lap (Word) - Feliratkozás (Google táblázat)

Arany János és a Biblia

Vizsgálandó Arany János szövegek

 1. Kis versek
 2. Meditatív versek
 3. Balladák
 4. Elbeszélő költemények
 5. Arany János Shakespeare fordításai.

Néhány tanulmány, forrás és modell a dolgozat számára:

Pollák Miksa: Arany János és a Biblia, MTA Bp. 1904.
Reisinger János: Biblia a magyar képzőművészetben. Oltalom alapítvány, Bp., 2008.
Dávidházi Péter: Bibliai hagyományok a magyar költészetben,
Dávidházi Péter „Harmadnap” Arany János és a feltámadás költészete
Benyik György: Shakespeare és a Biblia, Keresztény szó, 2014. júniusi szám.

Vizsgálódás szempontjai

Belső monológok, erkölcsi dilemmák kutatása, a bibliai ihletésű konfliktusok és megoldások.
Bibliai szöveg hogyan jelenik meg Arany költeményeiben, illetve fordításaiban, a következő szempontokra tekintettel. Szeretnénk, ha a szerzők pontosan jeleznék a tanulmányban, hogy a bibliai szöveg milyen módon jelenik meg, vagy értelmeződik át.

 1. Idézet
 2. Utalás
 3. Parafrázis
 4. Bibliai személy, csak kicsit más formában.
 5. Bibliai fogalom, új, nem bibliai összefüggésben
 6. Bűn és bűnhődés kérdése bibliai reflexiókkal
 7. Az eredeti bibliai történet, vagy konfliktus alternatív története
 8. Zsoltár idézet, parafrázis, vagy imádság bibliai visszhangokkal
 9. Arany János személyes kapcsolata a Bibliával a műveiből dokumentálva.
 10. Bibliafordítókra való utalás.

Regisztrálás záró időpontja: 2017. május 1. Regisztrálni a mellékelt regisztrációs lapon 1000 karakteres, rövid előzetes összefoglalóval és a dolgozat címével lehet.

Feltétel a programban való részvételre: 2017-ben valamely teológián, vagy felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszony.

A dolgozat leadásának határideje: 2017. június 15.

A dolgozatokat 1-50-ig terjedő pontszámmal pontozzuk. A 25 pont fölöttieket megjelentetjük.
Terjedelem: 22.000 karakter, szóközök nélkül.
ivatkozni szakirodalomra lábjegyzetben, Arany János szövegekre a fő szövegben.
Aki megfelelő dolgozatot ad le (minimum 25 pontos értékelést elér), az meghívást kap a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciára, 2017. augusztus 28-30-án.
Kedvezményes regisztrálással (1000.- Ft), ingyenes szállás és étkezési költséggel.

Ajánlott irodalom, források:

Arany János Összes verse
Őszikék Elektronikus kiállítás a Magyar Elektronikus Könyvtárban
Művei a Project Gutenbergen
Arany János művei a Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadónál
Arany János versei műfordításokban Bábel Web Antológia
Arany János prózai dolgozatai MTA

Ajánlott szakirodalom Arany Jánoshoz

Gyulai Pál: Arany János balladái
Riedl Frigyes: Arany János, Budapest, 1887.
Péterfy Jenő: Arany János Őszikéi, Budapesti Szemle, 1888. május, 54. köt. 137. sz. / P.J. Válogatott Művei, Budapest, 1983. 632-638.
Keresztury Dezső: így élt Arany János, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
Németh G. Béla: Arany János, in: Uő, Mű és személyiség, Budapest, 1970. 7–41.
Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége, Argumentum Kiadó, Budapest, 1994.

 


 

 

A Római levél értelmezése
Az ortodox teológiában, a reneszánszban, a reformáció korában
és mai biblia tudományban.

A konferencia időpontja:
2017. augusztus 28-30.
A konferencia helyszíne:
Szeged, Dóm altemplomában található kiállító és konferencia centrum.
Jelentkezési határidő:
2017. január 30.

A konferencia védnökei:
Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE). Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja. 2016-os Biblikus konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

Az előadóinktól azt kérjük, hogy 2017. január 6-ig küldjék el tervezett előadásuk címét magyarul és angolul/németül és az előadás rövid vázlatát magyarul és angol/németül. A Római levél témakörében érkezett előadásokat három csoportba osztjuk:

1. A Római levél helye az exegézis történetben, ókeresztény, ortodox, katolikus és protestáns szerzőknél,

2. A konfesszionálisan vitatott szakaszok értelmezése a Római levében,

3. A Római levél szövegének megközelítése a biblikus teológiai módszerekkel, a teológiai és morális fogalmak értelmezése a levél irodalom, a hellenisztikus irodalom és a szisztematikus teológia fényében.

Az előadóknak a választott témát konkrét ó- vagy újszövetségi szövegek, vagy ókeresztény irodalomból választott illusztrált szöveg felhasználásával kell bemutatni. Kérjük, hogy a vonatkozó szakirodalmat is közöljék lábjegyzetben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadó legfontosabb állításait és azok szöveg alapját. A németül/angolul megfogalmazott összefoglaló ne legyen több 1500 karakternél.

A konferencián elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után tervezzük megjelentetni a konferencia kiadványunkban német/angol nyelven. A magyar nyelvű előadás szöveget a konferencia honlapjára (http://www.sznbk1988.hu/hu) A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2017 november 26.

Akik először lesznek a konferencia előadói, azok rövid tudományos életrajzukat is küldjék meg, a három legfontosabb publikációjuk megjelölésével. Kérjük, hogy mindenki adja meg jelenlegi tudományos rangját és munkahelyét. A héber és görög szavakat a tudományos átírásnak megfelelően, latin betűkkel kérjük az előadás szövegében közölni. Az előadás kiadásra előkészített szövegének terjedelme 25.000 (maximum 30.000) karakter lehet. A 2017. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást igényel.

Az előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt biztosítunk. Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2017. június 1-ig jelezni. Kérjük, hogy a szervezés érdekében 2017. június 1-ig jelezzék pontos érkezésüket és távozásukat.

 

Szeged, 2016. október 18. Lukács evangélista ünnepe.

 

Dr. Benyik György
A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Igazgatója.
A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány Elnöke.
benyik.gyorgy@gmail.com

 


 

           

 

Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az Ősegyházban

27. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
 

Időpont: 2016. augusztus 29 – 31.

Helyszín: Szegedi Dóm Látogatóközpont – 6720 Szeged, Dóm tér 15.

A konferencia védnökei:

 • Dr. Jakubinyi György érsek
 • Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök
 • Prof. Dr. Joachim Gnilka
 • Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm rektor (PPKE)
 • Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja

A konferenciát a frissen bejegyzett Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

A konfliktusok szaporodnak környezetünkben, sőt a véres etnikai és vallási konfliktusok, vagy annak álcázott összecsapások, emberek millióit űzik el otthonukból. Keresztény rabszolgák kiszolgáltatásairól olvashatunk.

Kérdés hogy miként néznek ki ezek a konfliktusok az Ószövetségben és az Újszövetségben, illetve a keresztény ősegyházban.

A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány, amely az elmúlt évben alakult, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia munkáját folytatandó és azt kiszélesítendő. A hagyományos előadás sorozat mellett a különböző munkacsoportok megbeszéléseket tartanak.

– A hellenisztikus munkacsoport az Újszövetség pogány irodalmi hátterét vizsgálja.

– A Biblia hatástörténeti munkacsoport a szentírási ihletettség alkotásokat vizsgálja a magyar irodalomban.

– A Biblia fordító munkacsoport egy katolikus–protestáns bibliafordítás lehetôségeit vizsgálja a közös tanúságtétel fokozása érdekében.

Szeretettel várjuk a konferenciára, a régi ismerôsöket és az új érdeklôdôket is.

 

Dr. Benyik György 

a konferencia igazgatója

 

Letölthető program

 

Előadások
 

 1. Akijama Manabu János [Tsukuba (J)]: A „quartodecimánusok” álláspontja – Hogyan értékelhetjük ezt ma?
 2. Benyik György [Szeged (H)]: Korinthosi krízis (Kor 1,10–13)
 3. Bojtor Attila [Kolozsvár (RO)]: Elefántveszély – a Makkabeusok 3. könyvének történelmi alapjai
 4. Mario Cifrak [Zagreb (HR)]: A multikultúrális közösség felépítése és identistása Oz 6,6 Máté evanégliumában
 5. Czire Szabolcs [Kolozsvár (RO)]: „Dicsekedjék a gazdag megalázott voltával.” (Jk 1,9–10) Szegény(ség) és gazdag(ság) vallási konfliktusa a Jakab-levélben
 6. Csernai Balázs [Győr (H)]: Jézusi konfliktuskezelés
 7. Hodossy-Takács Előd [Debrecen (H)]: Integárciós modell az Ószövetségben
 8. Horváth Endre [Szabadka (SRB)]: “For by him we have access both in one Spirit to the Father.” Bridging a religious conflict according to Ep 2:11–22
 9. Jenei Péter [Debrecen (H)]: „Nem tartozhat az ÚR gyüleke- zetéhez ammóni vagy móábi…” Érvényes-e a törvény a móábi Ruth esetében?
 10. Juhász Gergely [Liverpool (GB)]: „Ne legyen köztetek pártoskodás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban!” (1 Kor 1,10): Polémia és egység az apostoli egyházban mint hermeneutikai kulcs a reformátorok közötti konfliktusok (ön)értelmezéséhez 
 11. Kocsi György [Veszprém (H)]: „Irgalmas Isten az Úr…, nem ejt téged” (MTörv 4,31)
 12. Kocsis Imre [Budapest (H)]: A hellenisták és a héberek. Konfliktusmegoldás az Ősegyházban az ApCsel 6,1-6 szerint
 13. Kránitz Mihály [Budapest (H)]: Jákob küzdelme és megtérése Az isteni és az emberi irgalom befogadása
 14. Kustár Zoltán [Debrecen (H)]: „Imádság háza a népek számára?” Összeütközés az üdvösséguniverzum között az elsô Makkabelus könyvben
 15. Marjovszky Tibor [Debrecen (H)]: Anatéma vagy modus vivendi? A Misna Avóda Zara traktátusa, s néhány interpretációs lehetőség
 16. Martos Levente Balázs [Győr (H)]: „Én vagyok József, a testvéretek…” (Ter 45,4). A testvérré válás nehéz útjai néhány bibliai elbeszélésben
 17. Meiser Martin [Saarbrücken (D)]: A Galata krizis
 18. Oláh Zoltán [Gyulafehérvár (RO)]: Jézus porba írt vitája (Jn 7,53–8,11)
 19. Papp György Papp György Papp György [Kolozsvár (RO)]: Feszültségek a „leányegyházközségben” – az antiókhiai incidens
 20. Pecsuk Ottó [Budapest (H)]: „Hogy...egyenlôség legyen" (2Kor 8,14) Mi lett a páli gyülekezetek gyûjtésének a sorsa? 
 21. Peres Imre [Debrecen (H)]: Apokaliptikus konfliktusok A jelenések könyvében
 22. Perintfalvi Rita [Bécs (A)]: „Nincsen férfi, sem nő…” (Gal 3,28): férfiak és nôk közti konfliktus a vezetésrôl a páli közösségekben
 23. Szécsi József [Budapest (H)]: Sevá micvót bené Nóách
 24. Imre Tokics [Budapest (H)]: Az Istentisztelet mint vallásos konfliktus az Újbabiloni Birodalomban Dániel könyve alapján