Főoldal

Joachim Gnilka nekrológ

Az európai és a német nyelvű katolikus biblikusok korelnöke, Joachim Gnilka 2018. január 18-án eltávozott tőlünk. Temetése Münchenben január 31-én, szerdán lesz. Már a kommunizmus idején is a kelet-európai, a lengyel és a magyar biblikusok nagy barátja és támogatója volt. A saját és a mértékadó német katolikus biblikusok véleménye szerint is a legutolsó nagyobb műve a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia folyamatos támogatása volt, amelyet gyakran látogatott, előadója is volt, és amelyet haláláig figyelemmel kísért. A Római levélről rendezett konferenciánk kötetét, amely 2018 augusztusára jelenik meg, neki szerettük volna dedikálni és átadni a 90. születésnapjára, hálából azért, hogy segítette konferenciánkat, amely az elmúlt 30 évben 300 előadást szervezett, és több mint 25 kötetben publikálta magyar nyelven a szegedi viták eredményeit. Mostantól fogva német és angol nyelven tesszük közzé a szegedi dolgozatokat.

Joachim Gnilka 1928-ban született a sziléziai Leobschützben (Głubczyce) – ezért is ismerte a kelet-európai biblikusok kálváriáját. Tanulmányait Eichstättben kezdte, majd Würzburgban folytatta, végül Rómában, a Sapientia Egyetemen tökéletesítette biblikumból és keleti nyelvekből. 1953-ban Julius Döpfner bíboros szentelte pappá Würzburgban, kápláni szolgálatot is ott teljesített. 1955-ben Rómában szerzett teológiai doktorátust, Rudolf Schnackenburgnál habilitált, és 1959 és 1962 között, igen fiatalon, magántanárként működött Würzburgban. 1962-től 1975-ig Münsterben tanított újszövetségi szövegmagyarázatot, ahol gyakran szigorlatoztatott együtt Joseph Ratzingerrel. 1972-től 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig Münchenben tanított. A II. Vatikáni zsinat következtében megnövekedett az érdeklődés a teológia iránt, így több százas évfolyamokat tanított mindegyik egyetemen. Leghíresebb tanítványai Hans-Josef Klauck, Detlev Dormeyer, Katharina D. Oppel és Thomas Schmeller. Elisabeth Schüssel Fiorenza a későbbi amerikai biblikus a feminista biblikum híres képviselője lett. A nagyszámú, biblikum iránti érdeklődőnek írta kommentárjait, amelyeket a Herder Kiadó jelentetett meg és adott el nagy példányszámban. Legjelentősebbek a Máté, a Márk, a János evangéliumához, valamint a Filemon, a Filippi és a Kolosszei levelekhez írt kommentárjai. 1973-tól 1988-ig a Pápai Biblikus Bizottságnak, 1983-tól pedig a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak volt a tagja. Nemzetközileg elismert bibliatudós, aki elsők között csatlakozott a Studiorum Novi Testamenti Societas ökumenikus biblikusokat tömörítő akadémiai csoporthoz. Több, mint tizenkét önálló monográfiát írt, 1983-tól a Neue Echter-Bibel sorozat szerkesztője volt, majd Rómában az Urbaniana Egyetem vendégprofesszora. 2005-ben Magyarországon Erdő Péter Stephanus-díjjal tüntette ki. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia támogatója volt csaknem az alapításától kezdve, ezért a megtiszteltetésért alapítottuk a kiemelkedő magyar biblikusok számára a róla elnevezett Joachim Gnilka-díjat, amelyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Ulrich Luz berni professzor, Farkasfalvy Dénes ciszterci apát, valamint Jutta Hausmann evangélikus, Peres Imre református, Gyürki László és Fröhlich Ida MTA doktor katolikus professzorok kaptak meg mostanáig. Magyarul megjelent művei: Márk (Agapé 2000), A Názáreti Jézus – Üzenet és történelem (SzIT 2001), Az Újszövetség teológiája (SzIT 2007), Biblia és Korán – Ami összeköti és ami elválasztja őket (SzIT 2015), ezen kívül számos cikkét közölte a Vigilia, a Pannonhalmi Szemle, és a Mérleg.

Benyik György,
a SZNBK igazgatója


Felhívás szövege (Word) - Előadások (Google táblázat)

Az Újszövetség hellén és júdaista háttere

A konferencia időpontja: 2018. augusztus 27-29.

A konferencia helyszíne: Szeged, Dóm, konferencia centrum.

A jelentkezési határidő előadóknak: 2018. május 1.

A konferencia védnökei:

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE), Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja. A konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

Felkért díszelőadók: Reimund Bieriger(Leuven), Udo Schnelle (Erlangen-Nürnberg), Karl- Wilhelm Niebuhr (Jena)

 

Klaus Berger Carsten Colpe (Ed.) Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament Texte zum Neuen Testament. Das Neue Testament Deutsch.,1987. Angol változat

Boring, M. Eugene, Klaus Berger, and Carsten Colpe, eds. Hellenistic Commentary to the Nm Testament. Nashville: Abingdon Press, 1995.

Klaus Berger könyvének fordítási munkálatai kapcsán elsöprő erővel vált világossá számomra, hogy az újszövetségi szerzők szövegeiben különböző formában számos ókori téma, műfaj, esetenként konkrét szöveg él tovább, amely a Biblia szövegére sokféle hatást gyakorolt. Erről a témáról átfogó konferenciát eddig nem rendeztek Magyarországon úgy, hogy arra egyszerre hívtak volna meg, biblikusokat és hellenizmus szakértőket.

Annak ellenére, hogy számos hellenisztikus művet eredeti nyelvből fordítottak magyarra kitűnő magyar klasszikafilológusok, qumrán specialisták, asszirológusok és a rabbinikus irodalom stb. szakértői. Ezért erre a biblikus konferenciára külön is szeretnénk megkeresni és előadásra felkérni a nem keresztény hellenisztikus szövegek magyar fordítóit és szakértőit.

Konferenciánk célja a keresztény és a nem keresztény szövegek viszonyának elemzése. A fent említett Klaus Berger / Carsten Colpe művet szívesen megküldjük az előadóknak német vagy angol nyelven PDF formában, és amint elkészül magyarul is, hogy könnyebb legyen példákat találni a konkrét szövegek összevetésére.

Minden előadótól azt kérjük, hogy a választott témát konkrét hellenisztikus szövegek, az ó- és újszövetségi szövegek, illetve ókeresztény irodalomból választott szövegek idézésén keresztül mutassák be. Kérjük, hogy a nyomtatásra szánt szövegben a vonatkozó szakirodalmat is közöljék lábjegyzetben.

A konferenciára jelentkezés előadóknak az előadás címének megadásával e-mailben, vagy a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapján található Google táblázatba feliratkozással lehet, legkésőbb 2018. május 1-ig.

Kérjük, hogy legkésőbb 2018. június 15-ig az előadásuk magyar / idegen nyelvű összefoglalóját is küldjék meg max. 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét (két nyelven) és a forrás szövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit.

A konferencián a díszelőadásokat leszámítva egy előadás ideje 20 perc, melyet rövid, elsősorban szakértői vita követ (max. 10 perc). A konferencia minden napján az ún. workshop szekcióban mindenki bekapcsolódhat a kisebb csoportokban szervezett vitába, melyet az előadók vezetnek.

A konferencia nyelve magyar/német/angol. Az elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után tervezzük megjelentetni angol/német nyelven. Az írott tanulmány terjedelme 25-30.000 karakter szóközökkel. A magyar nyelvű előadás szöveget a konferencia honlapjára feltesszük. http://www.sznbk1988.hu/hu

 

A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2018. november 26.

Akik először lesznek a konferenciánk előadói, azok rövid tudományos életrajzukat (max. 5000 karakter) is küldjék meg, vagy ha ilyen található az interneten, ennek linkjét adják meg) a három legfontosabb publikációjuk megjelölésével. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

A héber, görög, szír stb. szavakat a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük, az előadás szövegében közölni. 2018. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Az előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást biztosítunk, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt. Az előadók kísérő személyére az ingyenes vendéglátás automatikusan nem vonatkozik. A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetséges.

Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2018. május 1-ig jelezni. Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében legkésőbb 2018. június 1-ig jelezzék pontos érkezésüket és távozásukat.

 

Szeged, 2017-11-04

Dr. Benyik György PhD
SZNBK igazgatója